Về việc kiểm tra hướng chuyên sâu của sinh viên

22/12/2017

Sinh viên kiểm tra danh sách hướng chuyên sâu. Nếu có thay đổi hoặc đăng ký bổ sung cần làm đơn (file đính kèm) gửi về VPK chậm nhất thứ 2 ngày 25/12/2017

File đính kèm