Sứ mạng và tầm nhìn

09/06/2020

Sứ mạng: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất cùng với Trường Đại học Mỏ - Địa chất có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ khoa học có trình độ đại học và sau đại học về khoa học trái đất (Địa chất, Địa chất công trình - Địa kỹ thuật, Địa chất thủy văn - Địa chất công trình, Nguyên liệu khoáng.

Tầm nhìn và mục tiêu đến năm 2030: Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất phải trở thành một Khoa đào tạo và nghiên cứu khoa học đạt trình độ khu vực và quốc tế.