Phạm Thị Thanh Hiền
GV.ThS.Phạm Thị Thanh Hiền
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Thị Thanh Hiền
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0988115980
Địa chỉ Email baohiennlk@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Ngọc Thái, Phạm Thị Thanh Hiền và nnk, Đặc điểm biến đổi nhiệt dịch liên quan quặng hóa urani vùng Piaoac - Bình Đường, Tạp chí công nghiệp mỏ, 2018

2. Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Lâm, Khương Thê Hùng, Đặc điểm chất lượng và khả năng sử dụng cát trắng và sa khoáng titan – zircon đi kèm khu vực Gio Linh, Quảng trị, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 10, 2018

3. PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, TS. Khương Thê Hùng, ThS. Phạm Thị Thanh Hiền, Đặc điểm chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến độ thu hồi đá khối làm ốp lát khu vực Diên Khánh, Khánh Hòa, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 4, 2017

4. Nguyễn Văn Lâm, Khương Thê Hùng, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Văn Thống, Vũ Văn Vương, Đặc điểm quặng Titan- zircon sa khoáng ven bờ biển khu vực Đông nam huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, Tạp chí Tài nguyên và môi trường, Số 5, 2017

5. Phạm Thị Thanh Hiền và nnk, Một số đặc điểm của spinel vùng Lục Yên, Yên Bái, Tạp chí Địa chất, 2014

6. Ngụy Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Minh Thuyết, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Lệ Quyên, Corindon trong đá gốc và mối liên quan với nguồn cung cấp đá quý sa khoáng cho mỏ Trúc Lâu, Lục Yên, Yên Bái, Tạp chí Địa chất, 332, 2010