Đội ngũ cán bộ

Với đội ngũ giảng viên đông đảo 92 cán bộ, trong đó có 88 giảng viên chính. Số lượng giảng viên có trình độ Phó Giáo sư: 24, Tiến sĩ: 30, Thạc sĩ: 30 đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo của khoa

Cán bộ các bộ môn

Liên kết