Ban chủ nhiệm khoa

- Đánh giá tiềm năng và giá trị kinh tế địa chất tài nguyên khoáng

- Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá đánh giá tài nguyên, trữ lượng khoáng sản

- Nghiên cứu lựa chọn các phương pháp tìm kiếm, thăm dò khoáng sản ẩn

- Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và các mô hình toán địa chất trong nghiên cứu đánh giá tài nguyên khoáng sản

- Nghiên cứu thiết lập dự án thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. 

TS Bùi Trường Sơn

Phó Trưởng khoa

- Nghiên cứu về địa chất cấu tạo và cấu trúc khu vực.

- Kiến tạo

- Địa chất môi trường

- Địa hóa và đồng vị

- Tuổi tuyệt đối K-Ar và U-Pb

PGS. TS. Ngô Xuân Thành

Phó Trưởng khoa

Đội ngũ cán bộ

Với đội ngũ giảng viên đông đảo 92 cán bộ, trong đó có 88 giảng viên chính. Số lượng giảng viên có trình độ Phó Giáo sư: 24, Tiến sĩ: 30, Thạc sĩ: 30 đáp ứng đầy đủ nhu cầu đào tạo của khoa

Cán bộ các bộ môn

Liên kết