Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho NCS Đặng Trần Trung

27/04/2021

        Sáng ngày 22/4/2021, tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã tổ chức Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ khoa học cấp trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Trần Trung, ngành Kỹ thuật địa chất, chuyên ngành Địa chất thủy văn, mã số 9520501, với đề tài luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của các quá trình địa chất và tuổi trầm tích đệ tứ đến nồng độ Asen trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng” dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phạm Quý Nhân và TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy.

NCS. Đặng Trần Trung trình bày tóm tắt Luận án

      Hội đồng đánh giá luận án gồm 07 thành viên, đến từ Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Hội ĐỊa chất thủy văn Việt Nam, Trường Đại học Tự nhiên-Đại học Quốc gia, Hội Địa chất Việt Nam, Trung tâm Điều tra và Quy hoạch Tài nguyên nước quốc gia. Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Đặng Trần Trung. Tất cả các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua.

      Đề tài nghiên cứu của NCS Đặng Trần Trung đã góp phần làm sáng tỏ vai trò, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố địa chất đến sự phân bố và hình thành của As trong nước dưới đất, cụ thể đã chứng mình được tướng trầm tích và tuổi trầm tích là các yếu tố ảnh hưởng chính (trầm tích tướng lục địa có hàm lượng As cao, tướng biển có hàm lượng thấp), tuổi địa chất càng cao thì hàm lượng As càng thấp. Các yếu tố khác như kiến tạo, độ mặn của nước đóng vai trò thứ yếu hoặc gián tiếp.

Tác giả đã áp dụng thành công phương pháp  phân tích thứ bậc của 4 yếu tố chính (tướng trầm tích, tuổi trầm tích, kiến tạo và độ mặn), kết hợp sử dụng công nghệ GIS để phân vùng nguy cơ ô nhiễm As, kết quả đã cho thấy sự tương đồng giữa kết quả phân vùng và các kết quả phân tích mẫu nước dưới đất.

      Về ý nghĩa thực tiễn: kết quả phân vùng nguy cơ ô nhiễm As cho từng tầng chứa nước áp dụng cho toàn vùng đồng bằng sông Hồng là cơ sở quan trọng để đề xuất các giải pháp hạn chế ô nhiễm As cho Đồng bằng sông Hồng. 

NCS Đặng Trần Trung chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

       Kết quả nghiên cứu trong luận án của NCS. Đặng Trần Trung đã được các thành viên Hội đồng chấm luận án tiến sĩ đánh giá cao, đặc biệt có thể ứng dụng vào công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước dưới đất nói riêng mà NCS. Trung đang tham gia với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm Cảnh báo, dự báo tài nguyên nước thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia.

       Một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Trần Trung:

NCS. Đặng Trần Trung trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu của mình trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ.

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm thay mặt hội đồng đọc bản kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCS. Đặng Trần Trung tặng hoa và cảm ơn tiểu ban hướng dẫn khoa học.

PGS.TS. Nhữ Thị Kim Dung, đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS.

TS. Nguyễn Bách Thảo đại diện bộ môn ĐCTV-Bộ môn chủ quản chúc mừng NCS. Đặng Trần Trung tại buổi lễ.

PGS.TS. Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Trung ương Hội Địa chất thủy văn tặng hoa chúc mừng

Ban giám đốc Trung tâm Cảnh báo, dự báo tài nguyên nước tặng hoa chúc mừng

Ban giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tặng hoa chúc mừng

Gia đình NCS. Đặng Trần Trung lên tặng hoa chúc mừng

Tập thể cán bộ Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước chúc mừng NCS Đặng Trần Trung