HUMG thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2020-2021

18/02/2021

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tới các đơn vị để triển khai và thực hiện một số công việc như nội dung dưới đây. Kế hoạch này được thực hiện dựa trên kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Nhà trường ngày 17/2/2021.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện. Căn cứ vào tình hình thực tế, sẽ có thông báo điều chỉnh, bổ sung khi cần. 

 

 

Phòng QHCC & DN