Chương trình đào tạo 5 năm (2018)

08/08/2016

Chương trình đào tạo 5 năm 2018 có nội dung tương tự Chương trình đào tạo 5 năm 2016, chỉ với một số khác biệt theo Thông tin rà soát và cập nhật Chương trình đào tạo 5 năm

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

1

52520501

  Kỹ thuật địa chất

Địa chất
Địa chất công trình - Địa kỹ thuật
Nguyên liệu khoáng