Chương trình đào tạo 4 năm (CDIO 2018)

01/01/2018

Ban hành theo các Quyết định: 830/QĐ-MĐC ngày 29/6/2018, 2955/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2018, 1123/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2019

(Click chuột vào mã ngành hoặc tên ngành để xem chi tiết)

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

1

7440201

  Địa chất học

Địa chất học

2

7520501

  Kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa chất

Địa chất công trình - địa kỹ thuật

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

Nguyên liệu khoáng

Điạ chất thăm dò

3

7580211

  Địa kỹ thuật xây dựng

Địa kỹ thuật xây dựng