Chương trình đào tạo 4,5 năm (CDIO 2020)

25/08/2020

Ban hành theo các Quyết định: 535/QĐ-MĐC ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Click chuột vào mã ngành hoặc tên ngành để xem chi tiết)

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

1

7520501

  Kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa chất

Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

Nguyên liệu khoáng

Điạ chất thăm dò

2

7440201

  Địa chất học

Địa chất học

3 7580211   Địa kỹ thuật xây dựng Địa kỹ thuật xây dựng