Sứ mạng và tầm nhìn

09/06/2020

1. Sứ mạng
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực về khoa học địa chất và các lĩnh vực liên quan.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030 trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu và cung cấp dịch vụ Khoa học - Công nghệ đạt trình độ khu vực và quốc tế về lĩnh vực khoa học địa chất

3. Giá trị cốt lõi

Đoàn kết -trách nhiệm - sáng tạo-chất lượng

+ Đoàn kết: Gắn kết thành một tập thể thống nhất vì sự phát triển chung của Khoa.

+ Trách nhiệm: Trách nhiệm với bản thân, đơn vị, nhà trường và xã hội vì sự phát triển bền vững.

+ Sáng tạo: Phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ để tạo ra giá trị mới;

Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực và những sản phẩm khoa học công nghệ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của Xã hội.