Lịch sử phát triển

09/06/2020

Năm 1956, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập, Bộ môn Địa chất là một bộ phận của Khoa Mỏ - Luyện Kim, sau này phát triển thành Khoa Mỏ - Địa chất. Năm 1966, Nhà nước Quyết định thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bao gồm Khoa Địa chất thăm dò, Khoa Địa chất công trình, Khoa mỏ và Khoa Trắc địa. Năm 1977, Khoa Địa chất được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai khoa là Khoa Địa chất thăm dò, Khoa Địa chất công trình, đến năm 2016 Khoa Địa chất đổi tên thành Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất đã phát triển mạnh mẽ, bao gồm 5 bộ môn chuyên môn gồm nhiều cán bộ giảng dạy giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học, 01 Bảo tàng Địa chất, 05 Phòng thí nghiệm chuyên ngành với đầy đủ trang thiết bị thí nghiệm hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học.