Địa chỉ: Trường Cao đẳng công nghiệp xây dựng; Thành phố Uông Bí; Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.660068; Di Động: 0913098788

Email: vpddmodiachatub@humg.edu.vn

1. Chức năng

 • Đại diện Trường tổ chức, quản lý các hoạt động giao dịch phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Trường tại địa phương; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Nhiệm vụ

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của văn phòng.
 • Thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực đào tạo của Trường. Giúp Trường xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
 • Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các văn bản đi và đến có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Trường đối với các địa phương.
 • Chuyển tải các thông báo tuyển sinh các hệ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của Trường đến các địa phương, các cơ sở sản xuất để người học biết và tham gia được thuận lợi.
 • Tạo điều kiện để các nhà khoa học của Trường tham gia thực hiện các đề tài, dự án ở các địa phương, các doanh nghiệp trong khu vực.
 • Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, trang thiết bị của Trường và của cơ sở mà Trường thuê.
 • Chấp hành các quy định của địa phương nơi đặt trụ sở văn phòng. Thực hiện tốt nghĩa vụ tại địa bàn theo quy định của pháp luật
 • Là đầu mối quản lý các hệ đào tạo tại địa bàn có văn phòng đại diện và các vùng lân cận. Trực tiếp quản lý một số nhiệm vụ như: ăn ở, đi lại của thầy và người học, thu nộp học phí, tổ chức thi lại, thông báo điểm…
 • Tư vấn hỗ trợ các đơn vị chức năng về quản lý đào tạo và công tác tuyển sinh tại địa phương.

3. Quy định về phân cấp

 • Văn phòng đại diện có con dấu riêng.
 • Trưởng Văn phòng đại diện chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi hoạt động của văn phòng tại địa phương.