Nguyễn Quang Minh
PGS.TSNguyễn Quang Minh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Quang Minh
Đơn vị Bộ môn Trắc địa Phổ thông và Sai số
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan +842437520835
Số điện thoại nhà riêng +842439939817
Địa chỉ Email nguyenquangminh@humg.edu.vn
Fax +842437520834
Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
Tiến sĩ

1. Nguyễn Thị Thu Hương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Nâng cao độ phân giải DEM dạng grid bằng Mạng nơ ron Hopfield

2. Đỗ Văn Dương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tên đề tài: Tự động hóa nhận dạng đối tượng trên ảnh và xây dựng cơ sở dữ liệu 3D từ ảnh UAV 

Thạc sĩ

1. Trần Thu Huyền , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Xác định giá bất động sản bằng mạng nơ ron

2. Trần Nam Trung , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2016, Tên đề tài: Ứng dụng GIS trong đền bù, giải phóng mặt bằng

3. Phạm Xuân Trường , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2015, Tên đề tài: Sử dụng điện toán đám mây trong xây dựng hệ thống thông tin đất đai

4. Lều Huy Nam , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014, Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng thành lập bản đồ địa hình bằng UAV Trimble UX5

5. Nguyễn Đức Lộc , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2013, Tên đề tài: Phân loại ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron và Support Vector Machine

6. Phạm Văn Sáng , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Địa chính 3D

7. Nguyễn Văn Chức , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Siêu phân giải tạo bản đồ lơp phủ bằng mạng nơ ron Hopfield (Super-resolution mapping using Hopfield neural network)

8. Đỗ Mạnh Hà , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2012, Tên đề tài: Siêu phân giải ảnh viễn thám bằng mạng nơ ron Hopfield

9. Nguyễn Đăng Hiếu , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2011, Tên đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cấp xã theo chuẩn

10. Trần Thi Thu Trang , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2010

11. Đỗ Văn Dương , Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2009, Tên đề tài: Siêu phân giải lớp phủ

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. 1. Dieu Tien Bui, Nhat-Duc Hoang, Tien-Dat Pham, Phuong-Thao Thi Ngo, Pham VietHoa, Nguyen QuangMinh, Xuan-TruongTran, Pijush Samuigh, A New Intelligence Approach Based on GIS-Based Multivariate Adaptive Regression Splines and Metaheuristic optimization for Predicting Flash Flood Susceptible Areas at High-frequency Tropical Typhoon Area, Journal of Hydrology, 18, 11, 2019

2. Nguyễn Quang Minh, Lã Phú Hiến, Nguyễn Thị Thu Hương, Hugh Lewis, P. Atkinson, Downscaling gridded DEMs Using the Hopfield Neural Network, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 12, 11, 2019

3. Quang Minh Nguyen; Peter M Atkinson; Hugh G. Lewis, Super-resolution mapping using Hopfield neural network with panchromatic imagery, International Journal of Remote Sensing, 32, 21, 6149-6176, 2011

4. Q. M. Nguyen, P. M. Atkinson, H. G. Lewis, Superresolution mapping using Hopfield neural network with fused image, IEEE Transactions on Geosciences and Remote Sensing, 44, 3, 736-749, 2006

Bài báo tạp chí SCIE

1. M.Q. Nguyen ; P.M. Atkinson ; H.G. Lewis, Superresolution mapping using a Hopfield neural network with lidar data, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 2, 3, 366-370, 2005

Bài báo tạp chí Scopus

1. Nguyen Quang Minh; La Phu Hien, Land cover classification using LiDAR intensity data and neural network, Land cover classification using LiDAR intensity data and neural network, 29, 4, 429-438, 2011

2. Nguyen Quang Minh; Nguyen Thi Thu Huong, Increasing Spatial Resolution of Remotely Sensed Image using HNN Super-resolution Mapping Combined with a Forward Model, Journal of the Korean Society of Surveying, Geodesy, Photogrammetry and Cartography, 31, 6_2, 559-565, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Michał M. Buczek, Sylwia A. Szlapińska, Nguyễn Quang Minh,, Using GIS for public transport analysis – the case study of Hanoi, Vietnam, Geoinformatica Polonica, 17, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Thu Hương, Lã Phú Hiến, Nguyễn Quang Minh, Comparison of the resampling methods for gridded dem downscaling, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Tiếng Anh), 59, 6, 2018

2. Lã Phú Hiến, Đào Văn Khánh, Nguyễn Quang Minh, Hoàng Anh Tuấn, Trần Anh Tuấn, Đánh giá khả năng của phép lọc hình thái trong phân loại điểm địa hình tự động từ đám mây điểm UAV, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2017