Đỗ Thanh Dũng
Đỗ Thanh Dũng
Nhân viên hành chính
Họ và tên Đỗ Thanh Dũng
Đơn vị Văn phòng Chương trình tiên tiến
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1994
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 63284518
Địa chỉ Email dothanhdung@humg.edu.vn