Nguyễn Ngọc Dũng
GV. NCSNguyễn Ngọc Dũng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Ngọc Dũng
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Địa chỉ Email ngocdungdcct@gmail.com