Dương Văn Bình
GV.ThS.Dương Văn Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Dương Văn Bình
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Địa chỉ Email duongvanbinh@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu tính chất cơ học động của một số loại đất nền khu vực Hà Nội, Tham gia

2. Nghiên cứu điều kiện địa chất công trình các khu vực phát triển kinh tế vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng., Mã số CTB-2012-02-02, Tham gia

3. Nghiên cứu các đặc tính xây dựng của đất yếu và đặc điểm cấu trúc nền đất yếu vùng ven biển Bắc Bộ, đề xuất các giải pháp gia cố, xử lý nền đất yếu thích hợp phục vụ xây dựng các công trình ven biển trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số CTB - 2012 - 02 - 03, Tham gia

4. Nghiên cứu hiện tượng xói lở và bồi tụ vùng ven biển Bắc Bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến các hoạt động xói lở và bồi tụ, Mã số CTB-2012-02-05, Tham gia

Cấp cơ sở

1. Phát triển mô hình 3D phân tích ổn định theo thời gian của khối trượt tại khu vực thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh phục vụ thiết kế hệ thống cảnh báo sớm, Mã số T18-33, Chủ trì

2. Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất nền và các thông số vật liệu đầu vào để thiết kế các giải pháp ổn định hố móng sâu bằng phần mềm Plaxis, Mã số T14-19, Chủ trì

3. Ứng dụng phần mềm Plaxis 8.2 để tính toán thiết kế xử lý nền đất yếu bằng cọc cát, giếng cát kết hợp với gia tải trước, Mã số T12-03, Tham gia

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyễn Thái Sơn, Đào Đình Châm, Nguyễn Huy Phương, Dương Văn Bình, Phạm Thị Ngọc Hà, Forecasting the coastal erosion and accretion in northern vietnam according to climate change and sea level rise scenarios to 2050, VIETGEO 2016, , 2016

2. Nguyễn Huy Phương, Đỗ Minh Đức, Trần Hữu Tuyên, Dương Văn Bình, Nguyễn Thái Sơn, Formation mechanism and causes analysis of the coastal erosion and accretion in northern vietnam, VIETGEO 2016, , 2016

3. Nguyễn Huy Phương, Tạ Đức Thịnh, Dương Văn Bình, Nguyễn Thái Sơn, The rules of coastal erosion and accumulation in Northern Vietnam, HANOIGEO 2015, , 2015

4. Dương Văn Bình, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Huy Quang, Evaluation of the operating capacity of ports based on the analysis of hydrodynamics and the erosion - accretion regulation of the coastal areas in the North Vietnam, VietGeo2018 Quảng Bình, , 0

5. Bùi Trường Sơn, Dương Văn Bình, Nguyễn Thị Trang, Comparison of numerical modeling and field monitoring of deep foundation of high-rise building: A case study of Summit Building, Tran Duy Hung, Hanoi, Vietnam, VietGeo2018 Quảng Bình, , 0

6. Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Ngọc Dũng, Nhữ Việt Hà, Dương Văn Bình, Tạ Thị Toán, Phan Tự Hướng, Reusability the bottom ash from coal thermal power plant (CTPP) for graded materials and concrete aggregate based on particle size distribution, VietGeo2018 Quảng Bình, , 0

7. Dương Văn Bình, Bùi Trường Sơn, Phạm Thị Ngọc Hà, Nguyễn Minh Hiền, Causes of landslide in the Ong Tuong hill area, Hoa Binh city and treatment solutions, VietGeo2018 Quảng Bình, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Dương Văn Bình, Nguyễn Huy Phương, Hiện trạng xói lở, bồi tụ khu cảng Lạch Huyện, nguyên nhân và yếu tố tác động, Kỷ yếu Hội nghị KH Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014