Bùi Văn Bình
GV.TS.Bùi Văn Bình
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Bùi Văn Bình
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84-24) 3838 9633
Địa chỉ Email buivanbinh@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Bui V.B, Tien Y.M, Juang C.H, Numerical simulation of effect of joint dip angle on displacement around the tunnel, 55th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, , 2021

2. Y. M. Tien; V. B. Bui; C. H. Liu; C. H. Juang, Numerical Modeling of Mechanical Behaviors of Fractured Transversely Isotropic Rock Masses, 54th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, , 2020

3. Do Minh Toan, Bui Van Binh, Nguyen Song Thanh, The current erosion, deposition situation in the Northern coastal area of Vietnam, The 3rd International Conference on Geotechnics for Sustainable Infrastructure Development, Ha Noi, Viet Nam, , 2016

4. Do Minh Toan, Nguyen Thi Nu, Bui Van Binh và nnk, Establishing geological engineering zoning map of Viet Nam’s Northern coastal area to plan and construct coastal building for climate change and sea level rise adaptation, Conference Ha Noi Geo 2015, , 2015

5. Nguyen, N. D., Nhu, V. H., Bui, T. S., Bui, V. B., Phung, H. H, Simulation of Head Declination due to Groundwater Pumping in Some Areas in Hanoi by Using ModFlow Programme, International Conference on Geology and Geo-resources (GAG), Hanoi, Vietnam, , 2016

6. Phung, H. H., Bui, T. S, Nguyen, N. D., Bui, V. B, Fly Ash and Bottom Ash from Thermal Power Plants and Their Applications in Vietnam, Proceedings of the 3rd international conference VietGeo 2016, HaLong City, , 2016

7. Van Tu Nguyen, Van Binh Bui, Son Bui Truong, Nu Nguyen Thi, Effect of torsional irregularity of the base isolated structure with mass asymmetry in plan under radom seismic ground motions, Proceedings of the 3rd international conference VietGeo 2016, HaLong City, , 2016

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Văn Bình, Lê Trọng Thắng, Nghiên cứu khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình (aQ23tb1) ở Hà Nội dưới tác dụng của tải trọng động, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ-Địa chất, , 2014

2. Bùi Văn Bình, Phùng Hữu Hải, Nguyễn Thành Dương và nnk, Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và áp lực hông đến khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình dưới (aQ23tb1) bằng thí nghiệm 3 động, Tuyển tập Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa Chất, , 2014

3. Phùng Hữu Hải, Nguyễn Thành Dương, Bùi Văn Bình, Dương Văn Bình, Một số kết quả nghiên cứu về đặc tính độ bền và biến dạng của đất hệ tầng Thái Bình vùng Kỳ Anh – Hà Tĩnh bằng kết quả thí nghiệm Pressure Meter, Tuyển tập Hội nghị Khoa học Mỏ Địa chất lần thứ 20, , 2012