Nguyễn Quốc Hưng
GV.NCS.Nguyễn Quốc Hưng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Quốc Hưng
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 024 3838 4048
Địa chỉ Email hunghumg2003@yahoo.com