Vũ Kim Thư
PGS.TSVũ Kim Thư
Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Phó Chánh Văn phòng
Họ và tên Vũ Kim Thư
Đơn vị Hội đồng khoa, Bộ môn Hóa, Văn phòng Chương trình tiên tiến
Chức vụ Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Phó Chánh Văn phòng
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38383600 (BM Hóa); 02463284518 (VP CTTT)
Địa chỉ Email vukimthu@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Phan Thi Thanh Huong, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Xuan Cuong, Tran Hong Quang, Vu Kim Thu, Pham Hai Yen, and Phan Van Kiem*, Saurobacciosides A - C: Three new glycosides from Sauropus bacciformis with their cytotoxic activity, Natural Product Research, 36, 6, 1476–1484, 2022

2. Vu Kim Thu*, Nguyen Thi Thoa, Nguyen Thi Thu Hien, Dan Thi Thuy Hang, Phan Van Kiem, Iridoid glycosides link with phenylpropanoids from Rehmannia glutinosa, Natural Product Research, 36, 20, 5370–5375, 2022

3. Dan Thuy Hang, Do Thi Trang, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Nhiem, and Phan Van Kiem*, Hippotulosas A-D: Four new sesterterpenes from marine sponge Hippospongia fistulosa Lendenfeld, 1889, Natural Product Research, 36, 20, 5247–5254, 2022

4. Duong Thi Dung, Nguyen Huy Hoang, Duong Thi Hai Yen, Pham Hai Yen, Vu Kim Thu, Nguyen Viet Dung, Ngo Anh Bang, Do Thi Trang, Nguyen Thi Cuc, Huong Phan Thi Thanh, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Nhiem & Phan Van Kiem, Phytochemical constituents from Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. and their nitric oxide production inhibitory activities, Natural Product Research, Published online: 15 Nov 2022, DOI: 10.1080/14786419.2022.2147170, 2022

5. Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Bach, Cong Tien Dung, Nguyen The Cuong, Tran Hong Quang, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh & Phan Van Kiem, Iridoids and cycloartane saponins from mussaenda pilosissima valeton and their inhibitory NO production in BV2 cells, Natural Product Research, 35, 21, 4126–4132, 2021

6. Ninh Khac Ban, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, New truxinic and truxillic acid sucrose diesters from the leaves of Trigonostemon honbaensis, Natural Product Communications, 16, 2, 1–5, 2021

7. Vu KimThu*, Nguyen Thi Dung, Yohan Seo, Wan Namkung, Seung Hyun Kim, Phan Van Kiem, Dan Thi Thuy Hang, Cong Tien Dung, Two new iridoid-sesquiterpene conjugates from Rehmannia glutinosa, Phytochemistry Letters, 43, 208-211, 2021

8. Phan Thi Thanh Huong, Do Thi Trang, Vu Kim Thu, Nguyen Thi Mai, Nguyen Xuan Nhiem, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem*, Four new triterpene glycosides from the aerial parts of Chenopodium album and their cytotoxic activity, Phytochemistry Letters, https://doi.org/10.1016/j.phytol.2021.05.004, 43, 7-13, 2021

9. Vu Kim Thu, Do Thi Trang, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Tran Hong Quang, Pham Hai Yen, Bui Huu Tai, and Phan Van Kiem*, New merosesquiterpenes from Vietnamese sponge Hippospongia fistulosa and their cytotoxic activity, Phytochemistry Letters, 44, 115-119, 2021

10. Nguyen Van Thang, Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Nhiem, Duong Thi Dung, Tran Hong Quang, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Huy Hoang, Phan Van Kiem, Oleanane-type Saponins from Glochidion hirsutum and Their Cytotoxic Activities, Chem. Biodiversity, 14, e1600445 (1-9), 2017

11. Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Thi Cuc, Dan Thi Thuy Hang, Do Thi Trang, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, Do Cong Thung, Vu Kim Thu, Hoang Le Tuan Anh, Bui Huu Tai, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, 1H and 13C NMR assignments of sesquiterpenes from Dysidea fragilis, Magnetic Resonance in Chemistry, 53, 1057–1060, 2015

12. Phan Van Kiem, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Xuan Nhiem, Vu Kim Thu, Ninh Khac Ban, Chau Van Minh, Bui Huu Tai, Truong Nam Hai, Sang Hyun Lee, Hae Dong Jang, Young Ho Kim, Antioxidant activity of a new C-glycosyl flavone from the leaves of Ficus microcarpa, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 633–637, 2011

13. Nguyen Xuan Nhiem, Ho Young Lim, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Seok Bean Song, Young Ho Kim, Oleanane-type triterpene saponins from the bark of Aralia elata and their NF- B inhibition and PPAR activation signal pathway, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21, 6143–6147, 2011

14. Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Bui Huu Tai, Nguyen Xuan Cuong, Vu Kim Thu, Hoang Le Tuan Anh, Sung-Hoon Jo, Hae-Dong Jang, Young-In Kwon and Young Ho Kim, A New Monoterpenoid Glycoside from Myrica esculenta and the Inhibition of Angiotensin I-Converting Enzyme, Chem. Pharm. Bull., 58, 10, 1408-1410, 2010

15. Phan Van Kiem, Vu Kim Thu, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Huu Tung, Nguyen Xuan Cuong, Chau Van Minh, Hoang Thanh Huong, Jae-Hee Hyun, Hee-Kyoung Kang, and Young Ho Kim, New Triterpenoid Saponins from Glochidion eriocarpum and Their Cytotoxic Activity”, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 57, 1, 102-105, 2009

Bài báo tạp chí SCIE

1. Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Bach, Nguyen Thi Thu Hien, Hua Thi Son, Tran Hong Quang, Youn-Chul Kim, Hyuncheol Oh, Phan Van Kiem, Protein tyrosine phosphatase 1B inhibitory triterpene glycosides from Mussaenda pilosissima Valeton., Phytochemistry Letters, 36, 139-143, 2020

2. Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Bach, Luu The Anh, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, SeonJu Park, Yohan Seo, Wan Namkung, Seung Hyun Kim, ,, Discovery of cycloartane-typetriterpene saponins from Mussaenda glabra, Phytochemistry Letters, 33, 39-45, 2019

3. Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Dan Thi Thuy Hang, Chau Van Minh and Phan Van Kiem, Two New Compounds from the Leaves of Glochidion obliquum, Natural Product Communications, 11, 4, 443 – 444, 2016

4. Nguyen Thi Cuc, Hoang Le Tuan Anh, Dan Thi Thuy Hang, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Hai Dang, Nguyen Hoai Nam, Pham Hai Yen, Do Cong Thung, Vu Kim Thu, Chau Van Minh, and Phan Van Kiem, Sesquiterpenes from the Vietnamese marine sponge Dysidea fragilis, Natural Product Communications, 10, 8, 1341-1342, 2015

5. Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Nguyen Hoai Nam, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Hoang Le Tuan Anh, Nanyoung Kim, SeonJu Park, Seung Hyun Kim, Oleanane-type saponins from Glochidion glomerulatum and their cytotoxic activities, Phytochemistry, 116, 213–220, 2015

6. Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, NanYoung Kim, SeonJu Park, and Seung Hyun Kim, Oleanane-type Triterpene Saponins from Glochidion glomerulatum, Natural Product Communications, 10, 6, 875-876, 2015

7. Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Thu Hien, Dan Thi Thuy Hang, Tran Minh Ha, Nguyen Xuan Nhiem, Truong Thi Thu Hien, Vu Kim Thu, Do Thi Thao, Chau Van Minh and Phan Van Kiem, ent-Kaurane Diterpenes from Annona glabraand and Their Cytotoxic Activities, Natural Product Communications, 9, 12, 1681-1682, 2014

8. Nguyen Xuan Nhiem, Vu Kim Thu, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Cuong, Pham Hai Yen, Hye-Jin Boo, Jung-Il Kang, Hee-Kyoung Kang, and Young Ho Kim, Cytotoxic oleane-type Triterpene Saponins from Glochidion eriocarpum, Arch Pharm Res, 35, 1, 19-26, 2012

9. Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Nguyen Xuan Cuong, Nguyen Huu Tung, Vu Kim Thu, Trinh Nam Trung, Hoang Le Tuan Anh, Sung-Hoon Jo, Hae-Dong Jang, Young-In Kwon and Young Ho Kim, Inhibitory Activity of Plantago major L. on Angiotensin I-converting Enzyme, Arch Pharm Res, 34, 3, 419-423, 2011

10. Nguyen Xuan Nhiem, Ki Cheon Kim, Areum-Daseul Kim, Jin Won Hyun, Hee Kyoung Kang, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, Jeong Ah Kim and Young Ho Kim, Phenylpropanoids from the leaves of Acanthopanax koreanum and their antioxidant activity, Journal of Asian Natural Products Research, 13, 1, 56–61, 2011

11. Vu Kim Thu, Phan Van Kiem, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Nguyen Huu Tung, Nguyen Xuan Cuong, Chau Van Minh, Hoang Thanh Huong, Trinh Van Lau, Ngo Thi Thuan, and Young Ho Kim, Triterpenoids from Aerial Parts of Glochidion eriocarpum, Natural Product Communications, 5, 3, 361-364, 2010

Bài báo tạp chí Scopus

1. Tran Thi Thu Huong, Nguyen Van Hoang, Vu Ngoc Toan, Nguyen Xuan Tong, Tran Anh Quan, Vu Kim Thu, Initial Results of Using Biochar Derived from Spent Coffee Grounds to Remove Pollutants from Livestock Wastewater in Vietnam, Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham.,, 108, 305-325, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Vũ Kim Thư, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Huyền, Các hợp chất phenylpropanoid glycoside từ rễ củ loài Địa hoàng Rehmannia glutinosa và hoạt tính ức chế enzyme alpha-glucosidase, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, tập 27, 76-82, số 2/2022., 27, 2, 76-82, 2022

2. Lê Thị Huyền, Vũ Kim Thư, Các hợp chất iridoid glycoside từ thân rễ loài Địa hoàng Rehmannia glutinosa, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 27, 2, 136-142, 2022

3. Phan Van Kiem, Nguyen Huy Hoang, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai and Nguyen Xuan Nhiem, Diterpene glycosides and phenolic compounds from the fruits of Xanthium strumarium, Vietnam Journal of Chemistry, 58, 5, 649-654, 2020

4. Nguyen Thi Cuc Nguyen, Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Phan Van Kiem, Vu Kim Thu*, Dihydrostilbene glycosides and lignan from Camellia sasanqua,, Vietnam Journal of Chemítry, 58, 5, 262-266, 2020

5. Pham Hai Yen, Nguyen Thi Hong Chuong, Giang Thi Kim Lien, Nguyen Thi Cuc, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, and Nguyen Xuan Nhiem, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Terpene and lignan glycosides from the leaves of Aralia chinensis, Vietnam Journal of Chemistry, 58, 6, 804-809, 2020

6. Nguyen Xuan Bach, Vu Kim Thu, Do Thi Trang, Phan Van Kiem, Quinovic acid glycosides from Mussaenda pilosissima Valeton, Vietnam Journal of Chemistry, 57, 1, 64-69, 2019

7. Truong Thi Thu Hien, Nguyen Thanh Chung, Tran Hong Quang, Le Canh Viet Cuong, Nguyen Thi Thu Hien, Vu Kim Thu, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem,, Iridoid glycosides from the aerial parts of Buddleja asiatica Lour., Vietnam Journal of Chemistry, 57(4e3,4), 243-247, 2019

8. Nguyen Xuan Bach, Do Thi Trang, Nguyen Xuan Nhiem, Vu Kim Thu, Phan Van Kiem,, Triterpenoid saponins from Mussaenda glabra Vahl, Vietnam Journal of Chemistry, 57, 4, 463-468, 2019

9. Duong Thi Hai Yen, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Phan Van Kiem*, Pregnane glycosides from Gymnema sylvestre, Pregnane glycosides from Gymnema sylvestre, Vietnam Journal of Chemistry, 57, 2, 208-212, 2019

10. Nguyễn Thị Kim Thoa, Vũ Kim Thư, Ninh Khắc Bản, Đỗ Thị Trang, Phan Văn Kiệm, Hợp chất Triterpeniod và Ecdysteroid từ lá loài mạn kinh, Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự,, 4, 83 – 87, 2018

11. Nguyen Thi Mai, Phan Van Kiem, Vu Kim Thu, Sterols from stems of Momordica cochinchinesis (Lour.) Spreng, Vietnam Journal of Chemistry, International Edition, Vol. 55, 5, 604-608, 2017

12. Vu Kim Thu, Nguyen Van Thang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Dan Thi Thuy Hang, Phan Van Kiem, Flavones and Lignans from Glochidion obliquum Decne, Tạp chí Hóa học, 54, 2, 185-188, 2016

13. Vu Kim Thu, Nguyễn Thị Kim Thoa, Phan Van Kiem, Flavonoid glycoside from Viscum album, Tạp chí Hóa học, 54, 4, 443-447, 2016

14. Vu Kim Thu, Le Thi Kieu Anh, Dang Ngoc Quang, Nguyen Van Thang, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Xuan Nhiem, Dan Thi Thuy Hang, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Triterpens from the leaves of Glochidion obliquum, Tạp chí Hóa học, 53, 2e, 103-106, 2015

15. Le Thi Huyen, Nguyen Xuan Nhiem, Vu Kim Thu, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Pham Hai Yen, Do Thi Trang, Chau Van Minh, Phan Van Kiem, Quassinoids from Eurycoma longifolia, Tạp chí Hóa học, 53, 2e, 82-85, 2015

16. Vũ Kim Thư, Nguyễn Thị Quỳ, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Hoạt tính ức chế sự phát triển tế bào ung thư in vivo của hợp chất Glochierioside A từ cây bòn bọt Glochidion eriocarpum, Tạp chí dược học, 51, 425, 23-28, 2011

17. Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Trương Nam Hải, Nguyễn Xuân Nhiệm, Vũ Kim Thư, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phạm Hải Yến, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Các hợp chất megastigman và phenylpropanoid phân lập từ cây gừa Ficus microcarpa, Tạp chí Hóa học, 49, 3, 371-374, 2011

18. Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ Kim Thư, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Trương Nam Hải, Các hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây gừa Ficus microcarpa L.f., Tạp chí Dược học, 51, 426, 54-58, 2011

19. Vu Kim Thu, Phan Van Kiem, Chau Van Minh, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Cuong, Hoang Thanh Huong, A new flavan glucoside from Glochidion eriocarpum, Journal of Chemistry (Tạp chí Hóa học), 48, 1, 125-131, 2010

20. Vũ Kim Thư, Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến, Hoàng Thanh Hương, Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Thị Quỳ, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Châu Văn Minh, Các hợp chất lupan phân lập từ cây bòn bọt (Glochidion eriocarpum Champ., Tạp chí dược học, 50, 405, 39-43, 2010

21. Vũ Kim Thư, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Cường, Hoàng Thanh Hương, Glochierioside F, một phenolic glycoside mới từ cây bòn bọt Glochidion eriocarpum Champ., Tạp chí dược học, 50, 411, 50-55, 2010

22. Nguyen Huu Toan Phan, Chau Van Minh, Nguyen Hai Dang, Dinh Thi Thu Thuy, Nguyen Phuong Thao, Phan Van Kiem, Vu Kim Thu, Yvan Vander Heyden and Joelle Quetin-Leclercq, Norisoprenoid, phenolic and sterolidal constituents from Mallotus luchenensis, Tạp chí Hóa học, 47, 5, 558-562, 2009

23. Lê Chí Kiên, Vũ Kim Thư, Tổng hợp và nghiên cứu sự tạo phức trong hệ ion đất hiếm (III)-anion antranilat-phenantrolin, Tạp chí Hóa học, 44, 2, 147-151, 2006

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Vũ Kim Thư*, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa,, Các hợp chất phenolic phân lập từ loài Sóc xéo Glochidion obliquum Decne., Tuyển tập báo cáo HN Toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD, 1309-1312, 2022

2. Vũ Kim Thư*, Công Tiến Dũng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Kim Thoa, Đỗ Thị Hải, Trương Thị Thanh Thủy, Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá hoạt tính hạ đường huyết của loài Địa hoàng Rehmannia glutinosa, Tuyển tập báo cáo HN Toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững ERSD, 1303-1308, 2022

3. Nguyễn Xuân Nhiệm, Đan Thị Thúy Hằng, Hoàng Lê Tuấn Anh, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Vũ Kim Thư và Nguyễn Thị Thu Hiền, Các hợp chất khung Kaurane deterpenoids từ quả loài na biển Annona glabra, Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học, Nhà xuất bản KHTN và CN, 8-13, 2015

4. Dương Thị Dung, Dương Thị Hải Yến, Đan Thị Thúy Hằng, Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Cúc, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Thị Thu Hiền và Vũ Kim Thư, Một số hợp chất flavonoit từ cây rì rì (homonoia riparia), Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học, Nhà xuất bản KHTN và CN, 105-108, 2015

5. Vũ Kim Thư, Nguyễn Thị Thu Hiền, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Tổng quan nghiên cứu về thành phần hóa học chi Glochidion, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

6. Vũ Kim Thư, Võ Thị Hạnh, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến, Phân lập, xác định cấu trúc hóa học và kết quả thử hoạt tính sinh học của hợp chất mới Glochierioside A từ cây Bòn bọt (Glochidion eriocarpum), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 19, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 7, Tr. 44-53, 2010

7. Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Tổng hợp và nghiên cứu sự tạo thành phức chất trong hệ Ion Đất hiếm (III) - Anion Antranilat – Đipyridin (LN3+ - OAB- - ĐIPY), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 18, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 6, Tr. 41-46, 2008

8. Lê Thị Phương Thảo, Vũ Kim Thư, Nghiên cứu xác định Sunfua (S2-) trong nước thải công nghiệp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 17, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 6, Tr. 128-131, 2006

9. Vũ Kim Thư, Lê Thị Phương Thảo, Tổng hợp và nghiên cứu sự tạo thành phức chất trong hệ Ion Lantannit (III) - Anion Antranilat, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 16, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 6, Tr. 75-79, 2004

10. Nguyễn Hoàng Nam, Vũ Kim Thư, Nguyễn Mạnh Hà, Xác định tích số hòa tan của PbI2, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 15, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Quyển 6, Tr. 51-53, 2002