Công Ngọc Thắng
GVC.TSCông Ngọc Thắng
Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách)
Họ và tên Công Ngọc Thắng
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Hội đồng Khoa, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Văn phòng Chương trình tiên tiến
Chức vụ Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng bộ môn, Cán bộ giảng dạy, UV Hội đồng Khoa, Phó Chánh Văn phòng (phụ trách)
Giới tính Nam
Địa chỉ Email congngocthang@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng hệ polime ưa – kỵ nước kết hợp phụ gia nano biến tính, nhằm nâng cao thu hồi dầu trong công nghệ bơm ép tại các mỏ dầu tầng Miocene của Việt Nam, Mã số ĐT.CNKK.QG.003/21, Tham gia

2. Nghiên cứu công nghệ và chế tạo các vật liệu đa mao quản MSU/ZEOLITEs từ nguyên liệu trong nước để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy chứa clo (Cl-POPs) trong môi trường nước, theo hướng không phát sinh ô nhiễm thứ cấp, Mã số ĐTĐLCN.32/21, Tham gia

3. Nghiên cứu khả năng hấp thu platin lên chất mang rắn tẩm chất lỏng ion định hướng thu hồi kim loại quí từ xúc tác lọc dầu đã qua sử dụng, Tham gia

4. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC193 "Tiêu chuẩn khí", Trưởng ban

5. Nghiên cứu công nghệ mới tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường để sản xuất nhiên liệu hyđrô sạch và không gây ô nhiễm môi trường, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 04/2013

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo vật liệu quang xúc tác thế hệ mới trên nền khoáng sét halloysit và graphen oxit ứng dụng để xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại khó phân hủy trong nước, Mã số B2021-MDA-02, Tham gia

2. Nghiên cứu công nghệ sản xuất điêzen từ dầu thực vật phế thải bằng phương pháp cracking có sử dụng xúc tác, Tham gia

3. Nghiên cứu chế tạo hệ hóa phẩm gốc sinh học bền nhiệt ứng dụng trong khai thác dầu khí để nâng cao hệ số thu hồi dầu, Tham gia

4. Remediation and valorisation of Vietnamese industrial waste streams via algal growth (Khắc phục và đánh giá khả năng cải thiện các dòng nước thải công nghiệp ở Việt Nam bằng phương pháp nuôi trồng tảo), Tham gia

5. Ứng dụng phần mềm Labview và các công cụ hỗ trợ trong phòng thí nghiệm Lọc - Hóa dầu của trường Đại học Mỏ - Địa chất, Chủ nhiệm

6. Nghiên cứu khả năng làm sạch dầu nhờn thải bằng khoáng điatomit, Tham gia

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Haisheng Chen, Yulong Ding, Ngoc T. Cong, Binlin Dou, Valerie Dupont, Mojtaba Ghadiri, Paul T. Williams, Progress in low temperature hydrogen production with simultaneous CO2 abatement, Chemical Engineering Research and Design, 89, 1774 – 1782, 2011

2. Haisheng Chen, Yulong Ding, Ngoc T. Cong, Binlin Dou, Valerie Dupont, Mojtaba Ghadiri, Paul T. Williams, A comparative study on hydrogen production from steam-glycerol reforming: thermodynamics and experimental, Renewable Energy, 36, 2, 779 – 788, 2011

3. Haisheng Chen, Thang Ngoc Cong, Wei Yang, Chunqing Tan, Yongliang Li, Yulong Ding, Progress in electrical energy storage system: A critical review, Progress in Natural Science, 19, 3, 291 – 312, 2009

4. Yulong Ding, Yurong He, Ngoc Thang Cong, Wei Yang, Haisheng Chen, Hydrodynamics and heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through packed beds – a review, Progress in Natural Science, 18, 10, 1185 – 1196, 2008

5. Thang Ngoc Cong, Yurong He, Haisheng Chen, Yulong Ding, Dongsheng Wen, Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed under constant wall heat flux conditions, Chemical Engineering Journal, 130, 1, 1-10, 2007

6. Dongsheng Wen, Thang Ngoc Cong, Yurong He, Haisheng Chen, Yulong Ding, Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed, Chemical Engineering Science, 62, 16, 4241 – 4249, 2007

7. Yurong He, Thang Ngoc Cong, Yulong Ding, Gas-solid two-phase mixtures flowing upward through a confined packed bed, Particle and Particle Systems Characterization, 23, 3-4, 279 – 288, 2006

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Đình Trung, Đặng Minh Thủy, Công Ngọc Thắng, Nguyễn Doãn Hòa, Nguyễn Ngọc Tuệ, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Minh Việt, Nghiên cứu ảnh hưởng của chất biến tính Diethylene Glycol Diglycidyl Ether đến tính chất cơ lý của sơn Epoxy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 58, 6B, 120-123, 2022

2. Tong Thi Thanh Huong, Cong Ngoc Thang, Tran Ngoc Tuan, Nguyen Mai Ha, Vu Van Toan, Hoang Quoc Dzung, Synthesis of microporous organic polymers from 4,4-Bis chloremetyl-1,1 Biphenyl and Dichloro-p-xylene, Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, 7, 1, 18-22, 2018

3. Tạ Quang Minh, Hoàng Mai Chi, Phan Trọng Hiếu, Mai Trọng Tuấn, Trương Anh Tú, Lê Quang Duyến, Công Ngọc Thắng, Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển, Tạp chí Dầu khí, 4, 45-53, 2017

4. Tống Thị Thanh Hương, Công Ngọc Thắng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Linh, Lê Trọng Hiếu, Vũ Thị Thu Hà, Đỗ Thanh Hải, Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hóa, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 4, 1, 129 – 134, 2015

5. Tống Thị Thanh Hương, Công Ngọc Thắng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Linh, Lê Trọng Hiếu, Nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố đến quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên xúc tác ôxít kim loại, Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 4, 1, 135-140, 2015

6. Công Ngọc Thắng, Tiến bộ trong nghiên cứu quá trình reforming mêtan và hơi nước để sản xuất hyđrô sạch ở nhiệt độ thấp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 56, 687, 58-64, 2014

7. Công Ngọc Thắng, Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất hyđrô từ mêtan trên hệ thiết bị phản ứng đệm cố định có tăng cường quá trình hấp phụ, Tạp chí hóa học, 51, 6A,B,C, 498-503, 2013

8. Công Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Minh Hiền, Phạm Trung Kiên, Mô phỏng quá trình reforming mêtan và hơi nước được tăng cường quá trình hấp phụ để sản xuất hyđrô sạch ở nhiệt độ thấp, Tạp chí Hóa học, 51, 6A,B,C, 492-497, 2013

9. Cong Ngoc Thang, Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 1 – Thermodynamic analyses, Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 130-136, 2011

10. Cong Ngoc Thang, Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 2 – Experiments, Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 137-143, 2011

11. Cong Ngoc Thang, Adsorption enhanced steam methane reforming for low temperature hydrogen production using solids circulation: Part 3 – Experiments (II), Tạp chí Hóa học, 49, 5A,B, 144-150, 2011

12. Công Ngọc Thắng, Giới thiệu một số xúc tác mới cho quá trình thơm hóa mêtan, Tuyển tập Công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 39, 45-50, 2002

13. Công Ngọc Thắng, Nghiên cứu vấn đề tự động hóa quá trình chưng cất trong phòng thí nghiệm, Tuyển tập Công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 39, 55-61, 2002

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Canh Nguyen Van, Thang Cong Ngoc, Hung Nguyen Tran, Tuan Le Quang, Modifying Investigation of Nano-silica Additive for Orientating Applications on Enhanced Oil Recovery, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2022), (ISBN 978-604-76-2595-6), 173-180, 2022

2. Tho D Le, Long T. Nguyen, Tuan N. Tran, Thang N. Cong, Hai T. Ngo, Toan V. Vu, Ha M. Nguyen, Hong T. M. Nguyen, Bao T. T. Nguyen, Huong T. T. Tong, Characterization and Application of Transparent Wood Fabricated from Balsa Wood, International Conference on Integrated Petroleum Engineering (IPE-2022), (ISBN 978-604-76-2595-6), 181-187, 2022

3. Cong Ngoc Thang, Progress in adsorption enhanced steam reforming for green hydrogen production at low temperature: thermodynamic analyses, experimental and simulation, Proceedings of the scientific conference on oil refining and petrochemical engineering, Hanoi, Vietnam, 168 – 180, 2014

4. Ngoc Thang Cong, Haisheng Chen, Yulong Ding, Adsorption enhanced steam-methane reforming for hydrogen production using solids circulation through a packed catalyst bed reactor, Proceedings of particulate systems analysis conference, Stratford-upon-Avon, United Kingdom, , 2008

5. Yurong He, Thang Ngoc Cong, Yulong Ding, Huilin Lu, Gas fluidization and pneumatic conveying in confined beds: A numerical study, Proceedings of the 12th international conference on fluidization - New horizons in fluidization engineering, Vancouver, Canada, , 2007

6. Cong Ngoc Thang, Yulong Ding, Heat transfer of gas-solid two-phase mixtures flowing through a packed bed reactor, Proceedings of the 20th Scientific Conference, Heat Engineering and Refrigeration, Hanoi University of Technology, Hanoi, Vietnam, , 2006

7. Y. Ding, T. Cong, Y. He, M. Ghadiria, A. Lapkin, E. Alpay, F. Stepanek, Hydrodynamics and solids motion of a gas-solid two-phase mixture flowing through a packed bed, Proceedings of the 10th international conference - Multiphase flow in industrial plant, Tropea, Italy, , 2006

8. D. S Wen, T. N Cong, Y. L Ding, Heat transfer of gas-solid two-phase flows in a novel system for non-periodic adsorption enhanced chemical reaction processes, Proceedings of the 13th international heat transfer conference – Multiphase, Sydney, Australia, , 2006

9. , , , , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Công Ngọc Thắng, Hoàng Anh Tuấn, Công nghệ tồn chứa khí thiên nhiên hóa lỏng – một phương án tồn trữ hiệu quả để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, Tuyển tập báo cáo Hội nghị toàn quốc ERSD 2020, 147-153, 2020

2. Tạ Quang Minh, Hoàng Mai Chi, Phan Trọng Hiếu, Mai Trọng Tuấn, Trương Anh Tú, Lê Quang Duyến, Công Ngọc Thắng, Nghiên cứu chế tạo hệ chất tẩy cặn dầu thô và ứng dụng để làm sạch đường ống dẫn dầu thô, đảm bảo an toàn môi trường biển, , 45-53, 2017

3. , Về phương pháp tính toán cân bằng lỏng - hơi cho các hệ thực không điện ly và hoàn toàn tan lẫn, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ hai, , 1997