Nguyễn Anh Dũng
PGS.TSNguyễn Anh Dũng
UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Anh Dũng
Đơn vị Hội đồng Khoa
Chức vụ UV Hội đồng Khoa
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nguyenanhdung@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Effects of pyrolysis temperatures and Pt-loaded catalysts on polar-aromatic content in tire-derived oil, Applied Catalysis B, 1-2, 0

2. Roles of ruthenium on catalytic pyrolysis of waste tire and the changes of its activity upon the rate of calcination, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2, 0

3. Light olefins and light oil production from catalytic pyrolysis of waste tire, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2, 0

4. Effects of ITQ-21 and ITQ-24 as zeolite additives on the oil product obtained from catalytic pyrolysis of waste tire, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 1-2, 0

5. Nghiên cứu phản ứng cracking dầu nhờn thải sử dụng chất xúc tác Ni/Al2O3, Fe/Al2O3, và Fe/SiO2-Al2O3¬¬, 33, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Catalytic pyrolysis of waste tire using noble metal supported on HMOR catalysts, Journal of Petroleum, 0

2. Catalytic pyrolysis of waste tire using Pt-supported HMOR and KL catalysts, 14th International Congress on Catalysis, Seoul, Korea, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Characterization and activity of bimetallic catalyst RuNi/HMOR in waste tire pyrolysis, Tạp chí Hóa học, 0

2. Competitive adsorption removal of sulfur compounds in gasoline using X zeolite, Journal of Petroleum, 6, 0

3. Điều chế chất hoạt động bề mặt từ nguồn dầu thực vật thải sử dụng chất xúc tác đồng thể H2SO4, 0

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên xúc tác oxit kim loại, 0

5. Nghiên cứu quá trình tạo nhiên liệu lỏng từ dầu thực vật thải trên cơ sở xúc tác FCC thải được hoạt hoá, Tạp chí Xúc tác – Hấp phụ, 4, 0

6. Influences of catalytic temperatures and Ru-loaded catalysts on waste tire pyrolysis, Journal of Petroleum, 0

7. Nghiên cứu loại lưu huỳnh trong xăng bằng phương pháp hấp phụ sử dụng zeolit X, Tạp chí Dầu khí, 11, 0

8. Nghiên cứu phản ứng tổng hợp chất hoạt động bề mặt từ hỗn hợp axit béo điều chế từ dầu thực vật thải trên hệ xúc tác dị thể, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 23, 0

9. Điều chế axit béo từ nguồn dầu thực vật, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 22, 0

10. Nghiên cứu điều chế vật liệu graphit, MoS2,Fe2O3 có kích thước nano làm phụ gia cho các chất bôi trơn, Tạp chí Hóa học và Ứng dụng, 10, 0

11. Ảnh hưởng của kích thước hạt và quá trình thủy nhiệt trong phản ứng cracking n-octan, Tạp chí Dầu Khí, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. , Hydrocracking dầu nhờn thải sử dụng chất xúc tác Ni/Al2O3, Fe/Al2O3 và Fe/SiO2-Al2O3, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế, , 2010

2. , Đánh giá ảnh hưởng của chất xúc tác FCC thải tới quá trình chuyển hóa lốp ô tô phế thải thành nhiên liệu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ Quốc tế "Dầu khí Việt Nam 2010 Tăng tốc phát triển", , 0

3. , Using ionic liquid catalysts for conversion of waste polyethylene terephtalate and soybean oil to polyester polyol, Proceeding of The Second International Symposium on Catalysis Science and Technology, , 0

4. , Dynamic adsorption of 3-Methyl Thiophene in simulated fuels using ion-exchanged zeolites (Ni, Ca/NaX, NaY), Kỷ yếu Hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 8, , 0

5. , Consideration of COS presence in Syngas Stream Produced from Biomass Gasification Process and Implication on the Gas Clean – up Technology, The 9th World Congress of Chemical Engineering and the 15th Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering Congress, Korea, , 0

6. , Synthesis and uses of some ionic liquids for some reactions and processes, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế ORPE, , 0

7. , Effects of ITQ-21 and ITQ-24 as zeolite additives on the oil product obtained from catalytic pyrolysis of waste tire, The 18th Symposium on Analytical and Applied Pyrolysis, 2008, Lanzarote, Spain, , 0

Bài báo hội nghị quốc gia

1. , Synergy between Ru and Ni on Ru-Ni/HMOR catalysts and its particular influences on tire pyrolysis products, Kỷ yếu Hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 8, , 0

Bài báo hội nghị ngành

1. , Tổng hợp monoeste từ dầu thực vật thải trên chất xúc tác FCC, Kỷ yếu Hội nghị Hóa học toàn quốc lần thứ 6, , 2013

2. , Tổng hợp và đặc trưng vật liệu Chabazit ứng dụng cho quá trình hấp phụ chọn lọc CO2 trong khí thải, Kỷ yếu Hội nghị Xúc tác – Hấp phụ toàn quốc lần thứ 8, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. , Ảnh hưởng của cấu trúc phân tử tới khả năng loại lưu huỳnh trong nhiên liệu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

2. , Synthesize detergent from Vietnamese turpentine to remove oil and grease on fibre, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 17, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 0

3. , Synthesis of corrosion inhibitors based on nitrogenous derivatives of synthetic fatty acids, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học lần thứ 17, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 0