Điện thoại: 024. 38389633

Fax: 024. 38389633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Website: www.humg.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Hải An

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: công tác quy hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; công tác xây dựng cơ bản; đảm bảo và phát triển cơ sở vật chất; công tác cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Quản trị - Thiết bị;·Phòng Tài vụ; Ban Quản lý các dự án; Khoa Dầu khí; khoa Khoa học cơ bản; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng cố vấn và tư vấn;

- Ký toàn bộ các loại văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp;

- Trong trường hợp cần thiết Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc đã phân công cho các phó Hiệu trưởng phụ trách đồng thời thông báo cho Phó Hiệu trưởng để biết.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Trần Thanh Hải

- Phụ trách các mảng công tác: công tác đào tạo đại học, đào tạo cao đẳng, liên kết đào tạo quốc tế, chất lượng cao, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và thông tin khoa học; công tác hợp tác quốc tế; công tác thanh tra; công tác an toàn, phòng chống thiên tai,phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Xuất bản; Phòng Bảo vệ; Phòng Y tế; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Phân tích công nghệ cao; các Văn phòng đại diện; Công ty CODECO và các Trung tâm nghiên cứu; Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất; Khoa Môi trường; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Văn phòng Chương trình tiên tiến.


PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Bùi Xuân Nam

- Phụ trách các mảng công tác: công tác đào tạo sau đại học; công tác chính trị; công tác truyền thông; công tác nội chính, công tác thi đua, công tác pháp chế, công tác sinh viên và các hoạt động dịch vụ; công tác cựu giáo chức; công tác cựu sinh viên, hệ thống thông tin Nhà trường và cổng thông tin điện tử; công tác đoàn thể; công tác Quốc phòng – An ninh; cơ sở đào tạo tại Vũng Tàu và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Công tác chính trị - Truyền thông; Phòng Hành chính tổng hợp; phòng Công tác sinh viên; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Thông tin – Thư viện; Khoa Lý luận chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ - Điện; Khoa Giáo dục Quốc phòng; Khoa Mỏ; Khoa Xây dựng; Khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai; Ban chỉ huy quân sự.