BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

 

Địa chỉ: Tầng 9 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043)

Hòm thư điện tử:

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

Giám đốc: PGS. TS Ngô Xuân Thành

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bảo tàng Địa chất là 2 cán bộ, trong đó có 1 TS.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

TS. Ngô Xuân Thành

+ Hồ sơ

     

2.

Vũ Thị Hiền

+ Hồ sơ

     

 

          Cơ sở vật chất:

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         Các đề tài khoa học và triển khai công nghệ:

 

         Khen thưởng:

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ:

BẢO TÀNG ĐỊA CHẤT

 

Địa chỉ: Tầng 9 – nhà C

Trường Đại học Mỏ – Địa chất

Phường Đức Thắng, Quận Băc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: (043)

Hòm thư điện tử:

 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

 

 

NĂNG LỰC HIỆN TẠI VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 

         Cơ cấu tổ chức:

 

Giám đốc: PGS. TS Ngô Xuân Thành

 

          Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ của Bảo tàng Địa chất là 2 cán bộ, trong đó có 1 TS.

 

          Danh sách cán bộ:

 

1.

TS. Ngô Xuân Thành

+ Hồ sơ

     

2.

Vũ Thị Hiền

+ Hồ sơ

     

 

          Cơ sở vật chất:

 

GIẢNG DẠY VÀ ĐÀO TẠO:

 

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ:

 

         Các hướng nghiên cứu khoa học cơ bản:

 

         Các đề tài khoa học và triển khai công nghệ:

 

         Khen thưởng:

 

QUAN HỆ HỢP TÁC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ: