Giới thiệu chung:

Phòng Phân tích huỳnh quang tia Rơnghen là bộ phận chuyên môn kỹ thuật trực thuộc phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học Địa chất, có chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học về Địa chất trong hệ thống giáo dục và các hoạt động dịch vụ khác theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Xem tiếp...