Ngọc Tú
ThSNgọc Tú
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngọc Tú
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nữ