Vũ Anh Đạo
KSVũ Anh Đạo
Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Họ và tên Vũ Anh Đạo
Đơn vị Chi Đoàn Cán Bộ
Chức vụ Phó Bí thư chi đoàn cán bộ
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04. 38387567
Địa chỉ Email anhdao@gmail.com
Fax 04. 38387567