Nguyễn Trọng Toan
Nguyễn Trọng Toan
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Trọng Toan
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam