Đỗ Mạnh An
GV.ThS.Đỗ Mạnh An
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đỗ Mạnh An
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1985
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438384973
Số điện thoại di động 0977386616
Địa chỉ Email domanhan@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất, Phòng 401 nhà C12, Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đỗ Mạnh An, Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trương Hữu Mạnh, Nguyễn Duy Hưng, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng trong tìm kiếm quặng wolfram vùng Pleimeo, tỉnh Kontum, Tạp chí CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT, 35, 1, 19-28, 2013

2. Hà Trí Dũng, Khương Thế Hùng, Bùi Thanh Tịnh, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Một số kết quả về đặc điểm quặng hóa vàng khu vực Châu Nga, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 7, 25-27, 2017

3. Đỗ Mạnh An, Nghiên cứu đánh giá mức độ ảnh hưởng của khe nứt trong thăm dò và khai thác đá ốp lát mỏ đá hoa Thung Phá Nghiến, Nghệ An, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 13, 14-17, 2017

4. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Đặc điểm hình thái, cấu trúc các vỉa than và ảnh hưởng của chúng tới công tác thăm dò, khai thác cánh Nam mỏ Mạo Khê, Quảng Ninh, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 2, 40-48, 2018

5. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) với GIS trong dự báo phân vùng triển vọng quặng hóa wolfram khu vực Plei Meo, Kon Tum, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 06-13, 2018

6. Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Đặc điểm địa chất và các yếu tố ảnh hưởng đến độ tổn thất trong khai thác quặng apatit khu mỏ Cóc, Cam Đường, Lào Cai, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 14-20, 2018

7. Khương Thế Hùng, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Đánh giá tài nguyên và giá trị kinh tế đá hoa khu vực Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 2018

8. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Nguyễn Văn Lâm, Đỗ Mạnh An, Trần Thị Vân Anh, Tạ Thị Toán, Nguyễn Cao Khương, Đặc điểm khoáng vật và đặc tính lý hóa của khoáng vật Haloysit có cấu trúc dạng ống tại mỏ Hang Dơi, Thạch Khoán, Phú Thọ, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 57-63, 2018

9. Nguyễn Tiến Dũng, Đỗ Mạnh An, Bùi Thanh Tịnh, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Huân, Đặc điểm cấu trúc các vỉa than và vấn đề thăm dò dưới mức -150m ở mỏ than Mạo Khê, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 5, 120-127, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Do Manh An, Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Khuong The Hung, Index overlay GIS modeling technique for tungsten exploration at Pleimeo area, Kontum province, Proceedings of the 2nd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 15-19, 2012

2. Bui Hoang Bac, Nguyen Tien Dung, Phan Viet Son, Do Manh An, Khuong The Hung, Application of AHP with GIS for predicstive copper potential mapping: A case study in Lung Po - Hop Thanh area, Lao Cai province, Vietnam, Proceedings of the 3rd international conference on Advances in Mining and Tunneling, 09-13, 2014

3. Khuong The Hung, Nguyen Tien Dung, Do Manh An, Nguyen Trong Toan, Tran Van Anh, Application of three-dimensional geological model in reserve estimation of the Khe Cham I coal mine, Cam Pha, Quang Ninh, The international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources, 617-620, 2017

4. Nguyen Tien Dung, Bui Hoang Bac, Do Manh An, Tran Thi Van Anh, Distribution and Reserve Potential of Titanium-Zirconium Heavy Minerals in Quang An Area, Thua Thien Hue Province, Vietnam, The international conference on Geo-spatial technologies and Earth resources, 326-339, 2017

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trần Thị Vân Anh, Bùi Thanh Tịnh, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng và phân tích thứ bậc trong tìm kiếm quặng đồng khu vực Lũng Pô - Hợp Thành, Lào Cai, Hội thảo khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu khí - Môi trường, 60-69, 2015

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Trung Thính, Nguyễn Tiến Dũng, Đào Văn Quyền, Đỗ Mạnh An, Đặc điểm quặng hóa và triển vọng quặng đồng vùng An Lương, Yên Bái, Hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 87-93, 2010

2. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Phương, Nguyễn Quốc Phi, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Mạnh An, Khoáng vật siêu nhỏ dạng ống - imogolite và khả năng ứng dụng trong xử lý môi trường, Hội nghị khoa học lần thứ 19, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 143-146, 2010

3. Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc, Khương Thế Hùng, Nguyễn Duy Hưng, Trương Hữu Mạnh, Ứng dụng công nghệ GIS trong tìm kiếm khoáng sản wonfram khu vực Pleimeo, tỉnh Kon Tum, Hội nghị khoa học lần thứ 20, trường Đại học Mỏ - Địa chất, 55, 2012