Trần Thị Vân Anh
ThSTrần Thị Vân Anh
Nhân viên hành chính
Họ và tên Trần Thị Vân Anh
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Nhân viên hành chính
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38384973
Số điện thoại di động 0366919668
Địa chỉ Email vananhtranhumg@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Vân Anh, Đặc điểm phân bố các khoáng vật quặng trong sa khoáng ven bờ biển tỉnh Thừa Thien Huế và ảnh hưởng của chúng đến việc lựa chọn mạng lưới các công trình thăm dò, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa Chất, 2012

2. . Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Lê Đỗ Trí, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, ). Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật kaolin tại một số kiểu mỏ ở miền Bắc Việt Nam., Tài nguyên Môi trường, Số 20-(226), 17-20, 2015

3. Nguyễn Phương, Trịnh Đình Huấn, Trần Thị Vân Anh, “Đặc điểm phân bố các khoáng sản đặc biệt và độc hại ở tỉnh Quảng Nam, các giải pháp phòng ngừa tác động của chúng đến môi trường”., Tạp chí địa chất A312., 2009

4. Bùi Hoàng Bắc, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Duy Hưng, Trần Thị Vân Anh, Lê Đỗ Trí, Ứng dụng SEM và XRD trong nghiên cứu khoáng vật kaolin tại một số điểm mỏ ở miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 20, 17-20, 2015

5. Bùi Hoàng Bắc, Đỗ Mạnh An, Nguyễn Tiến Dũng, Khương Thế Hùng, Trần Thị Vân Anh, Bùi Thành Tịnh, Ứng dụng phương pháp trọng số bằng chứng và phân tích thứ bậc trong tìm kiếm đồng khu vực Lũng Pô-Hợp Thành, Lào Cai., Tuyển tập báo cáo – Hội thảo khoa học Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ - Địa chất – Dầu khí – Môi trường, 60-69, 2015