Đặng Thị Vinh
GV.TS.Đặng Thị Vinh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đặng Thị Vinh
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại di động 0989384913
Địa chỉ Email vinhmdc@gmail.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Bộ

1. Nghiên cứu thành phần vật chất, sản xuất thử nghiệm, đánh giá khả năng sử dụng làm vật liệu xử lý môi trường nước, hỗ trợ, chăm sóc cây trồng từ các đá perlit và tro bụi thủy tinh núi lửa tại một số khoáng vật tiêu biểu trên lãnh thổ Việt Nam., Mã số B2016-MDA-04ĐT, Tham gia

2. Thành lập bản đồ vỏ phong hóa tỉnh Lai Châu, Hòa Bình, Hà Giang tỷ lệ 1:50.000 thuộc Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam”, Tham gia

3. Nghiên cứu đặc điểm địa chất Đệ tứ, địa mạo, tân kiến tạo vùng ven biển bắc bộ và đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số CTB:2012-02-01, Tham gia

4. Nghiên cứu địa chất, thạch luận các đá metacarbonat và mối liên quan của chúng với khoáng sản khu vực Tây Nghệ An và khối nhô Kon Tum., Mã số B2013-02-13, Tham gia

5. Nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trường các thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực Tây Nam hạ lưu sông Đáy., Mã số B2010-02-99, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 10/2012

6. Nghiên cứu đặc điểm thành phần vật chất và môi trường lắng đọng các trầm tích tầng mặt vùng ngập mặn ven biển Nga Sơn Hậu Lộc - Thanh Hóa., Mã số B2008-02-49., Tham gia, Nghiệm thu 10/2008

7. Điều tra tổng hợp các cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản tỉnh Ninh Bình phục vụ phát triển công nghiệp khai khoáng và bảo vệ môi trường và cơ sở dữ liệu thông tin địa lý, Tham gia

8. Nghiên cứu đặc điểm thạch học, thạch địa hóa, điều kiện hóa lý thành tạo của các đá thuộc các phức hệ biến chất phân đới đồng tâm tiêu biểu khu vực Mường Lát (Thanh Hóa), Trường Sơn - Kim Cương (Hà Tĩnh)., Mã số B2006-02-07, Tham gia, Nghiệm thu 12/2007

9. Điều tra khảo sát xây dựng các cơ sở dữ liệu về địa hình, địa chất thủy văn phục vụ quy hoạch và phát triển khu du lịch Tràng An - Ninh Bình (2005-2006)., Tham gia

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu bước đầu về sự phân bố và các đặc điểm trầm tích Holocen muộn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình., Mã số N2009-23, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2009

2. Đặc điểm thành phần - môi trường hóa lý nước mặt và địa hóa bùn đáy khu du lịch Tràng An - Ninh Bình., Mã số T37-2007, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 2007

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản, Lê Thị Ngọc Tú, Đặng Thị Vinh, Phạm Thị Vân Anh, Hà Thành Như., Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên-carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất. Tập 59, kỳ 5, 2018., 0

2. Đặng Thị Vinh, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Đình Biển, Đặc điểm tướng đá các thành tạo trầm tích tầng mặt tuổi Pleistocen muộn - Holocen khu vực Ninh Bình, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, 51, 67-74, 2015

3. Trần Văn Nhuận, Bùi Trí Tâm, Vũ Trụ, Phạm Thị Diệu Huyền, Đỗ Văn Nhuận, Đặng Thị Vinh, Những đặc điểm chính biến đổi thứ sinh các đá chứa trầm tích Oligocen bể Cửu Long, Tạp chí của Tập đoàn dầu khí Quốc Gia Việt Nam - PetroVietnam, ....., 2, 21-28, 2013

4. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm thành phần vật chất và môi trường thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực hạ lưu tây nam sông Đáy, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, ..., 35, 93 - 100, 2011

5. Nguyễn Văn Bình, Đặng Thị Vinh, Hà Thành Như, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Trung Thành, Đặc điểm thành phần vật chất các thành tạo trầm tích tầng mặt vùng ngập mặt ven biển Nga Sơn Hậu Lộc Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, 27, 10-18, 2009

6. Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Trung Thành, Đặng Thị Vinh, Kết quả nghiên cứu bước đầu đặc điểm địa hóa các kim loại nặng trong bùn đáy hệ thống sông Thái Bình, Tạp chí Khoa học Mỏ - Địa chất, ..., 26, 23-33, 0

7. Đỗ Thị Vân Thanh, Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Thanh Lan, Đặng Thị Vinh., Khoáng vật phụ và sa khoáng liên quan với đá magma mafic - siêu mafic ở Việt Nam, Tạp chí các khoa học về trái đất, T25, Số 1, ......., 2003

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dung Le Tien, Giang Nguyen Khac, Hieu Pham Trung, Trong Nguyen Huu, Ban To Xuan, Tu Le Thi Ngoc, Vinh Dang Thi, Anh Pham Van, Nhu Ha Thanh, Lan Vu Quang, Ly Nguyen Thi Ly., Petrological characeristics of Carbonate -terrigenous sediments and its correlations with colcanic rocks in Tu Le area, Northwest Vietnam., 15th regional congress on geology, mineral and energy resources of coutheast asia (16-17 Oct 2018), 102, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Đặng Thị Vinh, Đỗ Văn Nhuận, Nguyễn Khắc Giảng, Đặc điểm tướng đá các thành tạo trầm tích tầng mặt khu vực tây nam hạ lưu sông Đáy, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ..., 2014

2. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm hoá lý môi trường nước mặt khu vực Tây Nam hạ lưu sông Đáy, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 20 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 259 - 270, 2012

3. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Khắc Giảng, Đỗ Văn Nhuận, Nghiên cứu bước đầu về sự phân bố và các đặc điểm của trầm tích Holocen muộn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 19 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 182 - 186, 2010

4. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Văn Bình, Hà Thành Như, Đỗ Văn Nhuận, Đặc điểm môi trường sinh thái và nước vào mùa mưa vùng ngập mặn ven biển Nga Sơn - Hậu Lộc - Thanh Hóa, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 196 - 203, 2008

5. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Văn Bình, Đặc điểm môi trường địa hóa các trầm tích tầng mặt dải ven biển đoạn từ cửa sông Thái Bình đến cửa Ba Lạt, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 18 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 204-209, 2008

6. Đặng Thị Vinh, Nguyễn Văn Bình, Phạm Thị Vân Anh, Thành phần vật chất và điều kiện môi trường thành tạo trầm tích tầng mặt vùng ngập mặn ven biển Kim Sơn, Ninh Bình, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 17 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 190-194, 2006

7. Đặng Thị Vinh, Đỗ Văn Nhuận, Tiến hóa trầm tích Pleistocen muộn - Holocen trong mối quan hệ với sự thay đổi mực nước biển và vấn đề xói lở bồi tụ liên quan của khu vực hạ lưu Nam sông Hồng, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16 - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 218 - 223, 2004