Nguyễn Hữu Trọng
Nguyễn Hữu Trọng
Họ và tên Nguyễn Hữu Trọng
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0948834038
Địa chỉ Email huutronghumg@gmail.com