Nguyễn Hữu Trọng
GV.ThS.Nguyễn Hữu Trọng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Hữu Trọng
Đơn vị Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại di động 0948834038
Địa chỉ Email huutronghumg@gmail.com
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Lê Tiến Dũng, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trung Hiếu, Nguyễn Hữu Trọng, Tô Xuân Bản, Lê Thị Ngọc Tú, Đặng Thị Vinh, Phạm Thi Vân Anh, Hà Thành Như, Vũ Quang Lân, Nguyễn Thị Ly Ly, Đặc điểm thành phần thạch học các thành tạo trầm tích lục nguyên – carbonat và mối quan hệ với các đá núi lửa khu vực Tú Lệ, Tạp chí KHKT Mỏ Địa chất, 59, 1-13, 2018

2. Nguyễn Hữu Trọng, Lê Tiến Dũng, Phạm Trung Hiếu, Tuổi U-Pb zircon LA-ICP-MS và thành phần đồng vị Hf trong andesit khu vực đèo Rù Rì – Nha Trang và ý nghĩa địa chất, 60, 1-6, 2018

3. Lê Tiến Dũng, Hà Thành Như, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Hữu Trọng, Nguyễn Thị Ly Ly, Vũ Đức Hiệp, Mặt cắt trầm tích chứa phun trào hệ tầng Sông Đà và sự cần thiết hiệu đính trên các bản đồ địa chất khu vực Tây Bắc., Tạp chí KHKT Mỏ -Địa chất, 50, 2015

4. Lê Tiến Dũng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Nguyễn Hữu Trọng, Hà Thành Như, Đặc điểm các stromatolit mới được phát hiện trên mặt cắt biến chất granulit Sông Ba khu vực Kan Nack huyện K.Bang, tỉnh Gia Lai, Tạp chí KHKT Mỏ -Địa chất, 51, 2015

5. Lê Tiến Dũng, La Mai Sơn, Nguyễn Hữu Trọng, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Khắc Giảng, Phạm Trung Hiếu, Hà Thành Như, Trần Văn Đức., Đặc điểm biến chất và vị trí địa tầng các đá metacarbonat khu vực Thạnh Mỹ, Bắc Quảng Nam, Tạp chí Địa chất, 1859 – 1469, 58-66, 2014