Phạm Thị Vân Anh
GVC.ThSPhạm Thị Vân Anh
Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Họ và tên Phạm Thị Vân Anh
Đơn vị Công Đoàn, Bộ môn Khoáng Thạch và Địa hóa
Chức vụ Chủ tịch Công đoàn Khoa, Phó Trưởng bộ môn
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 043 8692468
Số điện thoại di động 0913060165
Địa chỉ Email vananh.dhmdc@gmail.com
Các hướng nghiên cứu chủ yếu