Hoàng Thị Thoa
GVC.ThSHoàng Thị Thoa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Thị Thoa
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 3833379
Số điện thoại di động 0976199881
Địa chỉ Email thoabmks@gmail.com