Hoàng Thị Thoa
GVC.ThSHoàng Thị Thoa
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Hoàng Thị Thoa
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1981
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 3833379
Số điện thoại di động 0976199881
Địa chỉ Email thoabmks@gmail.com
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. Lê Xuân Tường Hoàng Thị Thoa Ngô Xuân Đắc Nguyễn Hữu Hiệp, Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng đồng khu vực Nậm Kinh – Sìn Hồ - Lai Châu, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, , 0

2. Hoàng Thị Thoa Đỗ Văn Nhuận Trần Bình Chư Lê Xuân Trường, Đặc điểm quặng hoá và biến đổi nhiệt dịch đá vây quanh mỏ sắt Làng Mỵ, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, , 0

3. Ngô Xuân Đắc Lê Xuân Trường Hoàng Thị Thoa, Đặc điểm thành phần khoáng vật, cấu tạo và kiến trúc quặng đồng khu Làng Vần vùng Trí năng, Thanh Hoá, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, , 0

4. Hoàng Thị Thoa Phạm Minh Nam Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm thành phần khoáng vật, cáu tạo kiến trúc quặng thiếc – wolframit mỏ Núi Pháo, Đại Từ – Thái Nguyên, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, , 0

5. Trần Bỉnh Chư Hoàng Thị Thoa Ngô Xuân Đắc, Đặc điểm cấu tạo - kiến trúc quặng sắt ở Miền Bắc Việt Nam và định hướng sử dụng, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, , 0

6. Hoàng Thị Thoa Lê Thị Thu Lê Xuân Trường Ngô Xuân Đắc Nguyễn Đình Luyện, Cấu tạo – kiến trúc quặng & các loại hình mỏ công nghiệp của sắt và hợp kim của sắt, Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thư 21, , 0