Nguyễn Khắc Du
GV.TS.Nguyễn Khắc Du
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Khắc Du
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84 24) 3838 4973
Số điện thoại nhà riêng 0983 308 746
Số điện thoại di động 0983 308 746
Địa chỉ Email nguyenkhacdu@humg.edu.vn