Nguyễn Khắc Du
ThS.Nguyễn Khắc Du
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Khắc Du
Đơn vị Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1987
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 04-37522491
Số điện thoại nhà riêng 81-80-5858-9686
Số điện thoại di động 81-80-5858-9686
Địa chỉ Email nguyenkhacdu@humg.edu.vn