Ngô Thị Kim Chi
GV.TS.Ngô Thị Kim Chi
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Ngô Thị Kim Chi
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1979
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024.33384048
Số điện thoại di động 0983544609
Địa chỉ Email ngothikimchi@humg.edu.com
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu, Mã số Mã số BĐKH.42, Thành viên

2. 4. Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải, Mã số Mã số Hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Điều tra Tài nguyên-Môi trường biển, thành viên

3. Đánh giá tiềm năng tài nguyên Urani Việt Nam, Mã số Mã số Đề tài hợp tác với Viện Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Thành viên

4. Geological Records of Coastal Hazards in Southeast Asia, Mã số Mã số Đề tài hợp tác quốc tế với Trường Đại học Công Nghệ Nanyang, Singapore, Thành viên

5. Điều tra đặc điểm địa chất, địa động lực, địa chất khoáng sản, địa chất môi trường và dự báo tai biến địa chất vùng biển Thừa Thiên Huế - Bình Định (0-60m nước), tỉ lệ 1:100.000, Mã số Mã số Hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Điều tra Tài nguyên-Môi trường biển, Thành viên

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu nguồn gốc, đặc điểm phân bố sa khoáng titan đới bờ Nam Trung Bộ trên cơ sở phân tích tuổi tuyệt đối U-Pb và địa hóa khoáng vật, Mã số B2018-MDA-20ĐT, Tham gia

2. Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế- Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối, Mã số Mã số Đề tài KHCN cấp bộ, Thư ký

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến xói lở, bồi tụ vùng ven biển Quảng Bình- Quảng Trị và đề xuất các biện pháp bảo vệ, Mã số Mã số T15-32, Thành viên

2. Nghiên cứu đặc điểm các phức hệ Trùng lỗ (foraminifera) trong trầm tích Holoxen đới bờ (0-30m nước) khu vực Thừa Thiên Huế-Đà Nẵng và ý nghĩa của chúng trong việc luận giải môi trường trầm tích, Mã số Mã số T13-18, Chủ nhiệm

3. Nghiên cứu, xác định quy luật biến đổi đới bờ vùng ven biển tỉnh Nam Định bằng phương pháp phân tích ảnh viễn thám, Mã số Mã số T14-32, Thành viên

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Trần Thanh Hải, Đặng Văn Bát, Ngô Thị Kim Chi, Hoàng Đình Quế., Structural controls on the oceurrence and morphology of karstifield assemblages in Northeastern Vietnam: A regional perpctive., Environmental Earth Sciences 2013, Doi: 10.1007/s12665-011-1057-1, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. . Đặng Văn Bát, Cù Minh Hoàng, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thị Anh Thơ, Lê Chi Mai, Nguyễn Khắc Đức, Các cấu trúc hình thái bể Nam Côn Sơn, Tạp chí Địa chất loạt A, số 299 (3-4/2007), trang 25-30, 0

2. Hoàng Văn Long, K.Stattegger, A.Schimanski, Đặng Văn Bát, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Khắc Đức, Ngô Thị Kim Chi., Đặc điểm trầm tích hiện đại ở đới thềm trong thềm lục địa từ Phan Thiết đến Vũng Tàu, Việt Nam., Tạp chí Địa chất loạt A, số 299 (3-4/2007),, trang 60-69, 0

3. Nguyễn Biếu, Nguyễn Quốc Hưng, Ngô Thị Kim Chi, Vũ Anh Thư, Phùng Ngọc Mạnh, Bùi Thu Hiền, Lê Đình Nam., Áp dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu địa mạo biển ở khu vực tây nam biển Đông, Tạp chí Địa chất loạt A, số 299 (3-4/2007), trang 78-86, 0

4. Nguyễn Thị Anh Thơ, Cù Minh Hoàng, Trần Mỹ Bình, Đặng Văn Bát, Ngô Thị Kim Chi., Các phương pháp nghiên cứu môi trường trầm tích Oligocene muộn ở bồn trũng Nam Côn Sơn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, Số 21/01-2008, trang 58-64, 0

5. Hoàng Văn Long, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Thị Kim Chi, Đặc điểm động lực học trầm tích dọc đới bờ tỉnh Nam Định, sự đa dạng hay đơn điệu về nguồn vật liệu, Tạp chí địa chất, loạt A, số 349, 12/2014, tr.39, 0

6. Ngô Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm., Hóa thạch Foram trong trầm tích Đệ tứ-hiện đại vùng biển Thừa Thiên Huế (0-30m), Tạp chí địa chất 355-2016, 01-02/2016.tr 73-80, 0

7. . Ngô Thị Kim Chi, Hoàng Văn Long, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Hiệp, Phan Văn Bình, Doãn Thị Nga., Đặc điểm trầm tích Pleistocen trên - Holocen vùng biển nông (0-30 m) khu vực Điền Hương-Phú Thuận, Thừa Thiên-Huế, Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 356. 3-4/2016. Tr 78-87, 0

8. Ngô Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Các phức hệ Trùng lỗ trong trầm tích tầng mặt khu vực đới bờ Thừa Thiên-Huế - Đà Nẵng (0-30 m nước)., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 51, 7-2015, tr.13-20, 0

9. Hoàng Văn Long, Ngô Thị Kim Chi, Trần Thị Oanh., Đặc điểm địa tầng và cấu trúc địa chất trũng An Châu và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 10, số 11, tháng 11 năm 2016, trang 22-28, 0

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị ngành

1. Trần Thanh Hải, Đặng Văn Bát, Ngô Thị Kim Chi, Hoàng Đình Quế., Structural controls on the oceurrence and morphology of karstifield assemblages in Northeastern Vietnam: A regional perpctive., Environmental Earth Sciences 2013, Doi: 10.1007/s12665-011-1057-1, , 0

Bài báo hội nghị trường

1. . Đặng Văn Bát, Cù Minh Hoàng, Ngô Thị Kim Chi, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thị Anh Thơ, Lê Chi Mai, Nguyễn Khắc Đức, Các cấu trúc hình thái bể Nam Côn Sơn, Tạp chí Địa chất loạt A, trang 25-30, 0

2. Hoàng Văn Long, K.Stattegger, A.Schimanski, Đặng Văn Bát, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Khắc Đức, Ngô Thị Kim Chi., Đặc điểm trầm tích hiện đại ở đới thềm trong thềm lục địa từ Phan Thiết đến Vũng Tàu, Việt Nam., Tạp chí Địa chất loạt A, trang 60-69, 0

3. Nguyễn Biếu, Nguyễn Quốc Hưng, Ngô Thị Kim Chi, Vũ Anh Thư, Phùng Ngọc Mạnh, Bùi Thu Hiền, Lê Đình Nam., Áp dụng phương pháp viễn thám trong nghiên cứu địa mạo biển ở khu vực tây nam biển Đông, Tạp chí Địa chất loạt A, số 299 (3-4/2007), trang 78-86, , 0

4. Nguyễn Thị Anh Thơ, Cù Minh Hoàng, Trần Mỹ Bình, Đặng Văn Bát, Ngô Thị Kim Chi., Các phương pháp nghiên cứu môi trường trầm tích Oligocene muộn ở bồn trũng Nam Côn Sơn, Tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ-Địa chất, Số 21/01-2008, trang 58-64, , 0

5. Hoàng Văn Long, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Hữu Hiệp, Ngô Thị Kim Chi, Đặc điểm động lực học trầm tích dọc đới bờ tỉnh Nam Định, sự đa dạng hay đơn điệu về nguồn vật liệu, Tạp chí địa chất, loạt A, số 349, 12/2014, tr.39, , 0

6. Ngô Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm., Hóa thạch Foram trong trầm tích Đệ tứ-hiện đại vùng biển Thừa Thiên Huế (0-30m), Tạp chí địa chất 355-2016, 01-02/2016.tr 73-80, , 0

7. . Ngô Thị Kim Chi, Hoàng Văn Long, Trịnh Nguyên Tính, Lê Anh Thắng, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Nguyễn Minh Quyền, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Hữu Hiệp, Phan Văn Bình, Doãn Thị Nga., Đặc điểm trầm tích Pleistocen trên - Holocen vùng biển nông (0-30 m) khu vực Điền Hương-Phú Thuận, Thừa Thiên-Huế, Tạp chí ĐỊA CHẤT, loạt A, số 356. 3-4/2016. Tr 78-87, , 0

8. Ngô Thị Kim Chi, Mai Văn Lạc, Đào Văn Nghiêm, Các phức hệ Trùng lỗ trong trầm tích tầng mặt khu vực đới bờ Thừa Thiên-Huế - Đà Nẵng (0-30 m nước)., Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 51, 7-2015, tr.13-20, , 0

9. Hoàng Văn Long, Ngô Thị Kim Chi, Trần Thị Oanh., Đặc điểm địa tầng và cấu trúc địa chất trũng An Châu và ý nghĩa của chúng trong tìm kiếm, thăm dò dầu khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tập 10, số 11, tháng 11 năm 2016, trang 22-28, , 0