Đào Đức Bằng
GV.ThS.Đào Đức Bằng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đào Đức Bằng
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1989
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0986905989
Địa chỉ Email ddbang.1989@gmail.com