Trần Quang Tuấn
GV.ThS.Trần Quang Tuấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Quang Tuấn
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 01696241584
Địa chỉ Email tranquangtuan@humg.edu.vn
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Van Lam (chủ biên), Nguyen Kim Ngoc, Hoang Van Hoan, Nguyen Bach Thao, Tran Quang Tuan (tham gia), The characteristics of karstic water in Northeast region of Vietnam, The GeoKarst 2009 - International Symposium on Geology, Natural Resources and Hazards in Karst Regions, , 0

2. Nguyễn Kim Ngọc, Nguyễn Văn Lâm, Trần Quang Tuấn (tham gia), Kiều Thị Vân Anh, Hoàng Văn Hưng, Hoàng Văn Hoan, trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hà Chu Hạ Long, trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Đặc điểm thủy địa hóa nước ngầm vùng karst Đông Bắc Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 19. Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 2010, 0

Bài báo hội nghị trường

1. Trần Quang Tuấn (chủ biên), Nguyễn Văn Lâm, trường Đại học Mỏ - Địa chất và Nguyễn Kim Ngọc, Hội Địa chất thủy văn Việt Nam, Xác định tiêu chí khoanh định vùng cấm khai thác, vùng khai thác hạn chế và vùng được phép khai thác nước dưới đất áp dụng thử nghiệm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Hội nghị Khoa học lần thứ 20, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2012

2. Nguyễn Kim Ngọc, Nguyễn Văn Lâm, Hoàng Văn Hoan, Trần Quang Tuấn (tham gia), Dương Thị Thanh Thủy, trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hà Chu Hạ Long, trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên, Đặc điểm nước ngầm karst vùng Đông Bắc Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 19, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010

3. Trần Quang Tuấn (chủ biên), Vũ Thu Hiền, trường Đại học Mỏ - Địa chất, Giới thiệu thiết bị RiverSurveyor Core System M9 và phần mềm RiverSurveyor Live trong việc đo vận tốc, lưu lượng và mặt cắt của các dòng sông. Áp dụng thử nghiệm cho trạm thủy văn Thượng Cát, Hội nghị Khoa học lần thứ 20, trường Đại học Mỏ - Địa chất, , 2010