Trần Quang Tuấn
ThSTrần Quang Tuấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Quang Tuấn
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 01696241584
Địa chỉ Email tranquangtuan@humg.edu.vn