Vũ Văn Hưng
GV.ThS.Vũ Văn Hưng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Văn Hưng
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1984
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0986842135
Địa chỉ Email hungvu2003@gmail.com