Trần Vũ Long
GV.TS.Trần Vũ Long
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Vũ Long
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1983
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại nhà riêng 024.38586082
Số điện thoại di động 0988623711
Địa chỉ Email tranvulong@humg.edu.vn