Nguyễn Bách Thảo
TS.GVC.Nguyễn Bách Thảo
Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Bách Thảo
Đơn vị Hội Đồng Khoa, Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Trưởng bộ môn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0913313309
Địa chỉ Email nguyenbachthao@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng tài nguyên nước ngầm ở vùng karst Đông Bắc Việt Nam., Mã số KC.08-19/06-10, Tham gia

2. Dự án VietAs nghiên cứu nguồn gốc Arsenic trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng (Đan Mạch - Việt Nam), Mã số DANIDA - Đan Mạch, Chuyên viên, Nghiệm thu 9/2008

3. Dự án DANIDA, hợp phần nâng cao năng lực ngành nước (ENRECA, Mã số DANIDA - Đan Mạch, Tham gia

4. Dự án nghiên cứu cân bằng nước vùng Tây Nguyên, Mã số , Tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ, Mã số CTB - 2012 - 02 - 04., Tham gia

2. Xây dựng mô hình máng thấm nghiên cứu các thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước, Mã số , Chủ trì đề tài

3. Mô hình vận chuyển vật chất trong tầng chứa nước. Áp dụng cho khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, Mã số , Thành viên

4. Ứng dụng GIS trong quản lý nước dưới đất. Áp dụng cho vung đồng bằng sông Hồng, Mã số , Thành viên

5. Ứng dụng mô hình số SUTRA đánh giá xâm nhập mặn các tầng chứa nước vùng huyện đảo Cồn Cỏ, Mã số , Thành viên

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Bách Thảo, Các dạng tồn tại của kim khoạn nặng trong nước và mối tương quan giữa Ph, Eh trong nước dưới đất tại bãi giếng Nam Dư, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2008

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Larsen, F., Pham, N. Q., Dang, N., D., Postma, D., Jessen, S., Pham, V. H., Thao, B., etc, Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the red River flood plain, Vietnam, Applied Geochemistry, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Adriano Mayer, Nguyen Bach Thao, Olivier Banton, Using radon-222 to study coastal groundwater/surface-water interaction in the Crau coastal aquifer (southeastern France), Hydrogelogical Journal, DOI 10.1007/s10040-016-1424-9, 2016

2. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Tính toán các thông số dịch chuyển chất bẩn trong môi trường lỗ hổng bằng mô hình cột thấm thí trong phòng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

3. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Đặng Đình Phú, Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

4. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, Tạp chí Địa kỹ thuật, 2008

5. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Phạm Hồng Đức, Tài nguyên nước dưới đất tại đảo Cồn Cỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2008

6. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Chuyên, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, 2008

7. Nguyen Bach Thao, Pham Quy Nhan, Flemming Larsen, Xác định hệ số thấm bằng thí nghiệm slugtest trong lỗ khoan đường kính nhỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

8. Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm thấm rỉ (seepage) trong xác định mối quan hệ giữa nước dưới đất và nước mặt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

9. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Hoàng Anh, Lê Minh Lợi, Triệu Đức Huy, Bàn về hút nước thí nghiệm tầng chứa nước thấm xuyên, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

10. Nguyễn Bách Thảo, Phạm Quý Nhân, Đặng Đình Phúc, Ứng dụng mô hình cột thấm xác định các thông số địa chất thủy văn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2005