Nguyễn Bách Thảo
GVC.TSNguyễn Bách Thảo
Trưởng bộ môn, Trưởng Phòng Địa chất thủy văn, UV Hội đồng Khoa
Họ và tên Nguyễn Bách Thảo
Đơn vị Hội Đồng Khoa, Bộ môn Địa chất thủy văn, TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
Chức vụ Trưởng bộ môn, Trưởng Phòng Địa chất thủy văn, UV Hội đồng Khoa
Năm sinh 1980
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387809
Số điện thoại di động 0913313309
Địa chỉ Email nguyenbachthao@humg.edu.vn
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

408 C12, Faculty of Geosciences and Geoengineering, Hanoi University of Mining and Geology (HUMG)

Add: 18 Vien str., Duc Thang quarter, Bac Tu Liem district, Hanoi, Vietnam

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Isotope-enabled Models for Improved Estimates of Water Balance in Catchments-, Mã số F31005, Chủ trì đề tài

2. Dự án nghiên cứu cân bằng nước vùng Tây Nguyên, Tham gia

3. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng tài nguyên nước ngầm ở vùng karst Đông Bắc Việt Nam., Mã số KC.08-19/06-10, Tham gia

4. Dự án VietAs nghiên cứu nguồn gốc Arsenic trong nước dưới đất vùng đồng bằng sông Hồng (Đan Mạch - Việt Nam), Mã số DANIDA - Đan Mạch, Chuyên viên, Nghiệm thu 9/2008

5. Dự án DANIDA, hợp phần nâng cao năng lực ngành nước (ENRECA, Mã số DANIDA - Đan Mạch, Tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu xác định nguồn gốc, cơ chế và giải pháp kiểm soát xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển khu vực Thành phố Đà Nẵng trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, Mã số TD06, Chủ trì Đề tài

2. Nghiên cứu đặc điểm địa chất thủy văn và đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ, Mã số CTB - 2012 - 02 - 04., Tham gia

3. Nghiên cứu diễn biến xâm nhập mặn nước dưới đất thành phố Đà Nẵng – Đề xuất các giải pháp khai thác hợp lý, Mã số VAST.NĐP.04/16-17, Chủ nhiệm nội dung

4. Nghiên cứu tác động của xâm nhập mặn vùng hạ lưu sông Dinh, tỉnh Ninh Thuận, đề xuất giải pháp thích ứng, Tham gia

5. Xây dựng mô hình máng thấm nghiên cứu các thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước, Chủ trì đề tài

6. Ứng dụng mô hình số SUTRA đánh giá xâm nhập mặn các tầng chứa nước vùng huyện đảo Cồn Cỏ, Mã số B2008-, Thành viên

7. Ứng dụng GIS trong quản lý nước dưới đất. Áp dụng cho vung đồng bằng sông Hồng, Thành viên chính

8. Mô hình vận chuyển vật chất trong tầng chứa nước. Áp dụng cho khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, Thành viên

Cấp cơ sở

1. Xây dựng bộ thiết bị và quy trình thí nghiệm xác định hệ số thấm của tầng chứa nước lỗ hổng holocen sử dụng khí nén (PST), Mã số T18-32, Chủ trì đề tài

2. Thí nghiệm thấm rỉ (seepage) trong xác định mối quan hệ giữa nước dưới đất và nước mặt, Mã số B2007-10, Chủ trì

3. Luận văn: Nghiên cứu sự dịch chuyển của chất hòa tan trong nước dưới đất khu vực Đan Phượng – Hà Tây,

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Adriano Mayer, Nguyen Bach Thao, Olivier Banton, Using radon-222 to study coastal groundwater/surface-water interaction in the Crau coastal aquifer (southeastern France), Hydrogelogical Journal, DOI 10.1007/s10040-016-1424-9, 2016

2. Larsen, F., Pham, N. Q., Dang, N., D., Postma, D., Jessen, S., Pham, V. H., Thao, B.,N., Huy, T., T., H. D. T., Nguyen, H., Chambon, J., Nguyen, H.V., and Dang, H. H., Refsgaard, J., C., Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the red River flood plain, Vietnam, Applied Geochemistry, 23, 23, 3099-3115, 0

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Do Xuan Khanh, Nguyen Bach Thao, Integration of SWAT and MODFLOW model to assess the surface and groundwater availability: a case study of Dong Nai basin in 2015 – 2016, Vietnam Journal of Hydrometeorology, 2018

2. Nguyễn Bách Thảo, Cao Việt Anh, Nguyễn Diệu Trinh, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Duyên, Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng, giải pháp khai thác hợp lý, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 10-21, 2018

3. Đặng Đình Phúc, Nguyễn Bách Thảo, Đặng Hữu Nghị, Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, Kỳ 3, 84-88, 2018

4. Phạm Thế Vinh, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Đăng Luân, Đánh giá trữ lượng tiềm năng nguồn nước mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 3, 52-63, 2018

5. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Phạm Hoàng Anh, Xác định các thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước thấm xuyên theo tài liệu hút nước thí nghiệm., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 3, 21-28, 2018

6. Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Bách Thảo, Bùi Trần Vượng, Nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất vùng Tiền Giang, đề xuất mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 59, 3, 71-84, 2018

7. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Tính toán các thông số dịch chuyển chất bẩn trong môi trường lỗ hổng bằng mô hình cột thấm thí trong phòng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

8. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Đặng Đình Phú, Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2010

9. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, Tạp chí Địa kỹ thuật, 2008

10. Nguyen Bach Thao, Pham Quy Nhan, Flemming Larsen, Xác định hệ số thấm bằng thí nghiệm slugtest trong lỗ khoan đường kính nhỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

11. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Chuyên, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, 2008

12. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Hoàng Anh, Lê Minh Lợi, Triệu Đức Huy, Bàn về hút nước thí nghiệm tầng chứa nước thấm xuyên, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

13. Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm thấm rỉ (seepage) trong xác định mối quan hệ giữa nước dưới đất và nước mặt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2007

14. Nguyễn Bách Thảo, Phạm Quý Nhân, Đặng Đình Phúc, Ứng dụng mô hình cột thấm xác định các thông số địa chất thủy văn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2005

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Adriano Mayer, Nguyen Bach Thao, Olivier Banton, Using radon-222 to study coastal groundwater/surface-water interaction in the Crau coastal aquifer (southeastern France), Hydrogelogical Journal, , 2016

2. Larsen, F., Pham, N. Q., Dang, N., D., Postma, D., Jessen, S., Pham, V. H., Thao, B.,N., Huy, T., T., H. D. T., Nguyen, H., Chambon, J., Nguyen, H.V., and Dang, H. H., Refsgaard, J., C., Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the red River flood plain, Vietnam, Applied Geochemistry, 3099-3115, 0

Bài báo hội nghị trường

1. Do Xuan Khanh, Nguyen Bach Thao, Integration of SWAT and MODFLOW model to assess the surface and groundwater availability: a case study of Dong Nai basin in 2015 – 2016, Vietnam Journal of Hydrometeorology, , 2018

2. Nguyễn Bách Thảo, Cao Việt Anh, Nguyễn Diệu Trinh, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Duyên, Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng, giải pháp khai thác hợp lý, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 10-21, 2018

3. Đặng Đình Phúc, Nguyễn Bách Thảo, Đặng Hữu Nghị, Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 84-88, 2018

4. Phạm Thế Vinh, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Đăng Luân, Đánh giá trữ lượng tiềm năng nguồn nước mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 52-63, 2018

5. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Phạm Hoàng Anh, Xác định các thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước thấm xuyên theo tài liệu hút nước thí nghiệm., Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 21-28, 2018

6. Trần Thanh Cảnh, Nguyễn Bách Thảo, Bùi Trần Vượng, Nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất vùng Tiền Giang, đề xuất mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 71-84, 2018

7. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Tính toán các thông số dịch chuyển chất bẩn trong môi trường lỗ hổng bằng mô hình cột thấm thí trong phòng, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2010

8. Nguyễn Bách Thảo, Đặng Đình Phúc, Hoàng Thu Hằng, Đặng Đình Phú, Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2010

9. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, Tạp chí Địa kỹ thuật, , 2008

10. Nguyen Bach Thao, Pham Quy Nhan, Flemming Larsen, Xác định hệ số thấm bằng thí nghiệm slugtest trong lỗ khoan đường kính nhỏ, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

11. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thế Chuyên, Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển, , , 2008

12. Phạm Quý Nhân, Nguyễn Bách Thảo, Nguyễn Văn Hoàn, Phạm Hoàng Anh, Lê Minh Lợi, Triệu Đức Huy, Bàn về hút nước thí nghiệm tầng chứa nước thấm xuyên, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

13. Nguyễn Bách Thảo, Thí nghiệm thấm rỉ (seepage) trong xác định mối quan hệ giữa nước dưới đất và nước mặt, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

14. Nguyễn Bách Thảo, Phạm Quý Nhân, Đặng Đình Phúc, Ứng dụng mô hình cột thấm xác định các thông số địa chất thủy văn, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2005

Công bố khoa học khác

Integration of SWAT and MODFLOW model to assess the surface and groundwater availability: a case study of Dong Nai basin in 2015 – 2016

Hiện trạng xâm nhập mặn nước dưới đất vùng thành phố Đà Nẵng, giải pháp khai thác hợp lý

Đổi mới phương pháp đánh giá trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam

Đánh giá trữ lượng tiềm năng nguồn nước mạch lộ trên địa bàn Tây Nguyên.

Xác định các thông số địa chất thủy văn tầng chứa nước thấm xuyên theo tài liệu hút nước thí nghiệm.

Nguy cơ tổn thương do nhiễm mặn nước dưới đất vùng Tiền Giang, đề xuất mạng lưới quan trắc xâm nhập mặn

Using radon-222 to study coastal groundwater/surface-water interaction in the Crau coastal aquifer (southeastern France)

Tính toán các thông số dịch chuyển chất bẩn trong môi trường lỗ hổng bằng mô hình cột thấm thí trong phòng

Tính toán các thông số lan truyền vật chất của trường thấm theo tài liệu thí nghiệm thấm trong cột thấm

Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển

Xác định hệ số thấm bằng thí nghiệm slugtest trong lỗ khoan đường kính nhỏ

Thí nghiệm cột thấm trong xác định các thông số địa chất thủy văn phục vụ nghiên cứu dịch chuyển

Bàn về hút nước thí nghiệm tầng chứa nước thấm xuyên

Thí nghiệm thấm rỉ (seepage) trong xác định mối quan hệ giữa nước dưới đất và nước mặt

Controlling geological and hydrogeological processes in an arsenic contaminated aquifer on the red River flood plain, Vietnam

Ứng dụng mô hình cột thấm xác định các thông số địa chất thủy văn