Vũ Thu Hiền
GV.ThS.Vũ Thu Hiền
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Thu Hiền
Đơn vị Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1978
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38387809
Số điện thoại di động 0985817850
Địa chỉ Email thuhiendctv@gmail.com