Nguyễn Thị Thanh Thủy
GVC.TSNguyễn Thị Thanh Thủy
Đảng ủy viên Khoa, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thủy
Đơn vị Đảng ủy khoa, Bộ môn Địa chất thủy văn
Chức vụ Đảng ủy viên Khoa, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1966
Giới tính Nữ
Số điện thoại cơ quan 024 38387809
Số điện thoại di động 0974848863
Địa chỉ Email nguyenthithanhthuy@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và phân vùng khai thác bền vững, bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ, Mã số KC08-06/11-15, Thư ký khoa học

2. Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu giữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên, Thư ký khoa học

3. Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất phương pháp đánh giá và sử dụng hợp lý tài nguyên nước ngầm ở vùng karst Đông Bắc Việt Nam, Mã số KC08-19, Tham gia

4. Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước vùng Tây Nguyên, Mã số KC08-05, Thư ký khoa học

5. Đánh giá tính bền vững của việc khai thác tài nguyên nước ngầm lãnh thổ Việt Nam. Định hướng chiến lược khai thác sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước ngầm đến năm 2020, Mã số ĐTĐL – 44/11, Tham gia

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu, đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý phục vụ sản xuất và đời sống tại hai huyện miền núi Lục Ngạn, Sơn Động tỉnh Bắc Giang, Thư ký khoa học

2. Nghiên cứu thành phần hóa học của nước khu vực Thanh Trì Hà Nội để góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ giữa nước sông Hồng và nước dưới đất, Chủ nhiệm

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt đến sự phân hủy vật chất hữu cơ trong nghĩa trang và tiêu chí để xây dựng nghĩa trang, Chủ nhiệm

4. Nghiên cứu tiêu chuẩn nền đất phục vụ xây dựng nghĩa trang/Khoa học tự nhiên-Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, Chủ nhiệm

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Đoàn Văn Cánh, Đặng Đức Nhận, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đào Đình Thuần, Hà Lan Anh, Võ Lan Anh, Nghiên cứu mối tương quan giữa nước khí tượng với nước dưới đất và quá trình lan truyền nước trong diện tích xây dựng thử nghiệm công trình thu gom nước mưa đưa vào lòng đất tại Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng bằng kỹ thuật đồng vị, 30, 2010

2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Đánh giá thành phần hoá học của nước mưa tham gia vào nước dưới đất vùng Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20/10, 2007

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Đặng Đức Nhận, Đoàn Văn Cánh, Phạm Quý Nhân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Thị Bích Liễu, Võ Thị Anh, Đặng Anh Minh, Mobilizarion of Arsenic in Groundwater in the Southern Ha noi City (VN) as studied by Isotopic and related techniques, Journal of Environmental Protection, 3, 68-74, 2013

2. Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Quý Nhân, Ngô Tuấn Tú, Groundwater in bazalt formation in Tay Nguyen plateau and protection of groundwater from depletion by artificial recharge (AR), International Groundwater Symposium, 2009

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Kiều Thị Vân Anh, Hoàng Thu Hằng, Xác định vai trò của sông Hồng trong sự hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng Thanh Trì - Hà Nội thông qua thành phần hóa học của nước, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 31, 2010

2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Bách Thảo, Các dạng tồn tại của nguyên tố sắt trong nước dưới đất với mối quan hệ giữa pH và Eh của môi trường tại nhà máy nước Nam Dư – Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 24 /10, 2008

3. Võ Công Nghiệp, Bùi Học, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, 150 thuật ngữ địa chất y học thông dụng, Tạp chí Địa chất, 309, 2008

4. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Mối quan hệ giữa hàm lượng Fe2+, Fe3+, pH &Mn2+ trong nước dưới đất tại các nhà máy nước khu vực Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 20/10, 2007

5. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Xác định khoảng giá trị đặc trưng của thông số phân tán thấm trong hệ tầng Vĩnh Phúc và Thái Bình (vùng Hà Nội) bằng phương pháp xác suất thống kê, Tạp chí Địa kỹ thuật, 3, 2007

6. Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Một số vấn đề trong điều tra nghiên cứu thủy địa hoá, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, 161-168, 2004

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Khánh Huy, Ảnh hưởng của thành phần hạt đến sự phân hủy vật chất hữu cơ trong nghĩa trang và tiêu chí để xây dựng nghĩa trang, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, 2-04, 2003

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Đoàn Văn Cánh, Đặng Đức Nhận, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đào Đình Thuần, Hà Lan Anh, Võ Lan Anh, Nghiên cứu mối tương quan giữa nước khí tượng với nước dưới đất và quá trình lan truyền nước trong diện tích xây dựng thử nghiệm công trình thu gom nước mưa đưa vào lòng đất tại Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng bằng kỹ thuật đồng vị, , , 2010

2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Đánh giá thành phần hoá học của nước mưa tham gia vào nước dưới đất vùng Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

Bài báo hội nghị ngành

1. Đặng Đức Nhận, Đoàn Văn Cánh, Phạm Quý Nhân, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đinh Thị Bích Liễu, Võ Thị Anh, Đặng Anh Minh, Mobilizarion of Arsenic in Groundwater in the Southern Ha noi City (VN) as studied by Isotopic and related techniques, Journal of Environmental Protection, 68-74, 2013

2. Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Quý Nhân, Ngô Tuấn Tú, Groundwater in bazalt formation in Tay Nguyen plateau and protection of groundwater from depletion by artificial recharge (AR), International Groundwater Symposium, , 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Kiều Thị Vân Anh, Hoàng Thu Hằng, Xác định vai trò của sông Hồng trong sự hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng Thanh Trì - Hà Nội thông qua thành phần hóa học của nước, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2010

2. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Bách Thảo, Các dạng tồn tại của nguyên tố sắt trong nước dưới đất với mối quan hệ giữa pH và Eh của môi trường tại nhà máy nước Nam Dư – Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2008

3. Võ Công Nghiệp, Bùi Học, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, 150 thuật ngữ địa chất y học thông dụng, Tạp chí Địa chất, , 2008

4. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Mối quan hệ giữa hàm lượng Fe2+, Fe3+, pH &Mn2+ trong nước dưới đất tại các nhà máy nước khu vực Hà Nội, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2007

5. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Xác định khoảng giá trị đặc trưng của thông số phân tán thấm trong hệ tầng Vĩnh Phúc và Thái Bình (vùng Hà Nội) bằng phương pháp xác suất thống kê, Tạp chí Địa kỹ thuật, , 2007

6. Nguyễn Kim Ngọc, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Một số vấn đề trong điều tra nghiên cứu thủy địa hoá, Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 16, 161-168, 2004

7. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phạm Khánh Huy, Ảnh hưởng của thành phần hạt đến sự phân hủy vật chất hữu cơ trong nghĩa trang và tiêu chí để xây dựng nghĩa trang, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất, , 2003

Công bố khoa học khác

Mobilizarion of Arsenic in Groundwater in the Southern Ha noi City (VN) as studied by Isotopic and related techniques

Xác định vai trò của sông Hồng trong sự hình thành trữ lượng nước dưới đất vùng Thanh Trì - Hà Nội thông qua thành phần hóa học của nước

Nghiên cứu mối tương quan giữa nước khí tượng với nước dưới đất và quá trình lan truyền nước trong diện tích xây dựng thử nghiệm công trình thu gom nước mưa đưa vào lòng đất tại Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng bằng kỹ thuật đồng vị

Groundwater in bazalt formation in Tay Nguyen plateau and protection of groundwater from depletion by artificial recharge (AR)

Các dạng tồn tại của nguyên tố sắt trong nước dưới đất với mối quan hệ giữa pH và Eh của môi trường tại nhà máy nước Nam Dư – Hà Nội

150 thuật ngữ địa chất y học thông dụng

Đánh giá thành phần hoá học của nước mưa tham gia vào nước dưới đất vùng Hà Nội

Mối quan hệ giữa hàm lượng Fe2+, Fe3+, pH &Mn2+ trong nước dưới đất tại các nhà máy nước khu vực Hà Nội

Xác định khoảng giá trị đặc trưng của thông số phân tán thấm trong hệ tầng Vĩnh Phúc và Thái Bình (vùng Hà Nội) bằng phương pháp xác suất thống kê

Một số vấn đề trong điều tra nghiên cứu thủy địa hoá

Ảnh hưởng của thành phần hạt đến sự phân hủy vật chất hữu cơ trong nghĩa trang và tiêu chí để xây dựng nghĩa trang