Nguyễn Thành Dương
GV.TS.Nguyễn Thành Dương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thành Dương
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0974952352
Số điện thoại di động 0974952352
Địa chỉ Email nguyenthanhduong@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu
Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Motoyuki Suzuki, Inoue Yuho, Nguyen Thanh Duong, Effect of shear rate on residual strength of overconsolidated cohesive soils, International Conference on Geology and Geo-resources (GAG-ESASGD), 164-173, 2016

2. Nguyen Thanh Duong, To Xuan Vu, Effects of climate change and sea level rise on engineering geological conditions in Northern coastal plain Vietnam., The International conference on engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure (Hanoi Geo-2015), , 2015

3. Motoyuki Suzuki, Nguyen Thanh Duong, Residual shear strength of soil and its shear displacement rate dependency: An overview, Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (Vietgeo 2018), 233-245, 2018

4. Do Minh Toan, Nguyen Thi Nu, Bui Van Binh, Nguyen Thanh Duong, Establishing Geological Engineering Zoning Map Of Viet Nam’s Northern Coastal Area To Support Planning and Coastal Building Construction for Climate Change and Sea Level Rise Adaptaion, The International conference on engineering geology in respond to climate change and sustainable development of infrastructure (Hanoi Geo 2015), , 2015

5. Nguyen Van Hung, Nguyen Thanh Duong, Bui Van Binh, Phung Huu Hai, Pham Thi Ngoc Ha, Effects of cycle number of triaxial cyclic test and sand density on dynamic properties of sand on the Thai Binh formation in Hanoi area, Geological and Geotechnical Engineering in Response to Climate Change and Sustainable Development of Infrastructure (Vietgeo 2018), 263-267, 2018

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Thành Dương, Lê Trọng Thắng, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt mịn tới khả năng hóa lỏng của cát, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014

2. Bùi Văn Bình, Nguyễn Thành Dương..., Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số và áp lực hông đến khả năng hóa lỏng của cát hệ tầng Thái Bình dưới (aQ23tb1) bằng thí nghiệm 3 trục chu kỳ, Hội nghị Khoa học trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, , 2014