Nguyễn Thành Dương
GV.TS.Nguyễn Thành Dương
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Thành Dương
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại nhà riêng 0974952352
Số điện thoại di động 0974952352
Địa chỉ Email nguyenthanhduong@humg.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chủ yếu