Nguyễn Đức Tuấn
KS.Nguyễn Đức Tuấn
Trợ giảng
Họ và tên Nguyễn Đức Tuấn
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Trợ giảng
Năm sinh 1974
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0901448989
Địa chỉ Email tuan93tkinh@gmail.com