Phạm Minh Tuấn
GVC.ThSPhạm Minh Tuấn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Phạm Minh Tuấn
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0903437581
Địa chỉ Email phamminhtuan@humg.edu.vn