Đỗ Minh Toàn
PGS.TS.NGUT.Đỗ Minh Toàn
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Đỗ Minh Toàn
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại di động 0913502009
Địa chỉ Email dominhtoan50@gmail.com