Nhu Viet Ha
GV.TS.Nhu Viet Ha
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nhu Viet Ha
Đơn vị Bộ môn Địa chất công trình
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Địa chỉ Email nhuvietha@humg.edu.vn