Vũ Anh Đạo
GV.KS.Vũ Anh Đạo
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Vũ Anh Đạo
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (024) 3838 4048
Địa chỉ Email vuanhdao@humg.edu.vn