Nguyễn Minh Quyền
GV.NCS.Nguyễn Minh Quyền
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Minh Quyền
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 3838 4048
Địa chỉ Email nguyenminhquyen@humg.edu.vn