Bùi Thu Hiền
ThSBùi Thu Hiền
Nhân viên hành chính
Họ và tên Bùi Thu Hiền
Đơn vị Bộ môn Địa chất
Chức vụ Nhân viên hành chính
Giới tính Nữ
Số điện thoại nhà riêng 024 3838 4048
Địa chỉ Email hienbt@gmail.com